Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
1 1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11207
2014
-
2015

Είδη-Δράση αδένων

Αγγεία - Είδη αγγείων

Ποικιλομορφία κυττάρων

Ποικιλία δομών οργανισμού
30 May 2014 21:02 Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
2 2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11208
2014
-
2015

Ενώσεις εκφορητικού πόρου
Δομή σπέρματος - Όργανα παραγωγής
Απελευθέρωση σπέρματος

Παραγωγή ινσουλίνης
Τρόπος δράσης πεπτιδικών ορμονών

Ποικιλομορφία κυττάρων
Ίδιο με Δ. Ι - 11207

Ποικιλία δομών οργανισμού
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11207
30 May 2014 21:03 Απελευθέρωση.σπέρματος Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Παραγωγή.ινσουλίνης Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων Τρόπος.δράσης.πεπτιδικών.ορμονών
3 3o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11209
2014
-
2015

Ιστός καρδιάς
Χώροι καρδιάς
Ροή αίματος καρδιάς
Τοιχώματα καρδιάς

Νευρική οδός
Είδη νευρικών οδών
Απλή νευρική οδός

Λειτουργία ενδοκρινών αδένων

Τρόποι δράσης ορμονών - Πλεονεκτήματα
30 May 2014 21:06 Απλή.νευρική.οδός Είδη.νευρικών.οδών Ιστός.καρδιάς Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Νευρική.οδός Ροή.αίματος.καρδιάς Τοιχώματα.καρδιάς Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χώροι.καρδιάς
4 4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11210
2014
-
2015

Βοηθητικά νευρικά κύτταρα
Λειτουργίες βοηθητικών νευρικών
Χαρακτηριστικά βοηθητικών νευρικών

Νευρική οδός
Είδη νευρικών οδών
Απλή νευρική οδός
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11209

Λειτουργία ενδοκρινών αδένων
Ίδιο με Δ. Ι - 11209

Τρόποι δράσης ορμονών - Πλεονεκτήματα
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11209
30 May 2014 21:46 Απλή.νευρική.οδός Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Είδη.νευρικών.οδών Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Νευρική.οδός Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών
5 5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11211
2014
-
2015

Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα λευκών αιμοσφαιρίων
Προέλευση μακροφάγων
Διαπίδυση-Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών

Παραδείγματα Ενδοκρινών αδένων
Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Μηνύματα Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Διαφορές

Όστα-Μεμβράνες μέσου ωτός

Υγρό-Κύτταρα μηχανισμού ακοής-ισορροπίας
30 May 2014 22:24 Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων-Διαφορές Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Παραδείγματα.Ενδοκρινών.αδένων Προέλευση.μακροφάγων Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας
6 6o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11212
2014
-
2015

Προϊόντα παγκρέατος
Ρόλος ορμονών παγκρέατος
Άλλος μεικτός αδένας-Προϊόντα-Έκκριση

Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων

Είσοδος-Έξοδος αιμοσφαιρίου από καρδιά

Αγγεία-Διευκόλυνση διαπίδυσης οξυγόνου
30 May 2014 22:28 Άλλος.μεικτός.αδένας-Προϊόντα-Έκκριση Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Προϊόντα.παγκρέατος Ρόλος.ορμονών.παγκρέατος
7 7o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11213
2014
-
2015

Είδη αισθητηρίων υποδοχέων
Αισθήσεις με ελεύθερες νευρικές απολήξεις
Yποδοχείς αναλόγως οργάνωσης - Παραδείγματα

Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11212

Είσοδος-Έξοδος αιμοσφαιρίου από καρδιά
Ίδιο με Δ. Ι - 11212

Αγγεία-Διευκόλυνση διαπίδυσης οξυγόνου
Ίδιο με Δ. ΙΙ - 11212
30 May 2014 22:33 Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα
8 8o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11214
2014
-
2015

Προώθηση αίματος από/προς καρδιά-Αρτηρίες

Σειρά - Δομή χιτώνων οφθαλμικού βολβού
Λείοι μύες - Χρωστικές χιτώνων

Είδη αδένων-Παραδείγματα

Λειτουργία ενδοκρινών-Δομή τριχοειδών αγγείων
26 Oct 2014 19:42 Είδη.αδένων-Παραδείγματα Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Λειτουργία.ενδοκρινών-Δομή.τριχοειδών.αγγείων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού
9 9o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11215
2014
-
2015

Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα λευκών αιμοσφαιρίων
Προέλευση μακροφάγων
Διαπίδυση-Καταστροφή μολυσματικού & τοξινών
Ίδιο με Β. Ι - 11211

Θέση χοριοειδή χιτώνα
Λείοι μύες χοριοειδή χιτώνα
Ρύθμιση εύρους κόρης
Σημασία χρωστικών χοριοειδή χιτώνα

Αίσθηση πίεσης & πόνου

Αντανακλαστικό γόνατου
26 Oct 2014 20:34 Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Θέση.χοριοειδή Λείοι.μύες.χοριοειδή Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή
10 10o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11216
2014
-
2015

Δομή-Λειτουργίες Επιθηλιακού ιστού
Λειτουργίες & Παραδείγματα μονοκύτταρων-πολυκύτταρων Αδένων

Θηλυκοί γαμέτες - Όργανο παραγωγής
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου - Συνδεόμενα όργανα
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας - Είδος διαίρεσης - Ηλικία
Γονιμοποίηση - Αλλαγές θηλυκού γαμέτη

Συνεργασία Νευρικού - Αισθητηρίων οργάνων

Συνεργασία Αναπαραγωγικού - Ενδοκρινών Αδένων
26 Oct 2014 21:16 Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή.Επιθηλιακού.ιστού Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Λειτουργίες-Παραδείγματα.μονοκύτταρων-πολυκύτταρων.Αδένων Λειτουργίες.Επιθηλιακού.ιστού Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία Συνεργασία.Αναπαραγωγικού-Ενδοκρινών.Αδένων Συνεργασία.Νευρικού-Αισθητηρίων.οργάνων
11 11o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11217
2014
-
2015

Βοηθητικά νευρικά κύτταρα
Λειτουργίες βοηθητικών νευρικών
Χαρακτηριστικά βοηθητικών νευρικών
Ίδιο με Β. Ι - 11210

Διαφράγματα καρδιάς
Ροή αίματος εντός καρδιάς
Είσοδος-Έξοδος αίματος σε καρδιά
Παλμοί καρδιάς-Αύξηση ρυθμού

Διαδρομή σπερματοζωαρίου στη γυναίκα μέχρι το ωάριο

Διαφορές γαμετών-Δυνατότητα γονιμοποίησης
26 Oct 2014 21:44 Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Διαφράγματα.καρδιάς Είσοδος-Έξοδος.αίματος.σε.καρδιά Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Παλμοί.καρδιάς-Αύξηση.ρυθμού Ροή.αίματος.εντός.καρδιάς Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών
12 12o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11218
2014
-
2015

Σχήμα ερυθροκυττάρων
Λειτουργίες αιμοσφαιρίνης
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ

Ιοί και υγεία εμβρύου
Ακτινοβολίες και υγεία εμβρύου
Φάρμακα και υγεία εμβρύου

Διαδρομή σπερματοζωαρίου στη γυναίκα μέχρι το ωάριο
Ίδιο με Δ. Ι - 11217

Διαφορές γαμετών-Δυνατότητα γονιμοποίησης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11217
26 Oct 2014 21:48 Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Ιοί.&.έμβρυο Λειτουργίες.αιμοσφαιρίνης Σχήμα.ερυθροκυττάρων Φάρμακα.&.έμβρυο
13 13o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11219
2014
-
2015

Είδος-Θέση υποδοχέων πόνου
Διέγερση υποδοχέων πόνου
Είδη πόνου - Διαφορές

Ιοί και υγεία εμβρύου
Ακτινοβολίες και υγεία εμβρύου
Φάρμακα και υγεία εμβρύου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11218

Συστήματα μεταφοράς-Μηνύματα

Πλεονεκτήματα συστημάτων μεταφοράς μηνυμάτων
26 Oct 2014 21:53 Ακτινοβολίες.&.έμβρυο Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Ιοί.&.έμβρυο Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φάρμακα.&.έμβρυο
14 14o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11220
2014
-
2015

Ινίδια ερειστικού ιστού
Μεσοκυττάρια ουσία-Πρωτεΐνες αίματος

Εσωτερικός χιτώνας οφθαλμού
Φωτοϋποδεκτικά κύτταρα
Νεύρο οφθαλμού

Συστήματα μεταφοράς-Μηνύματα
Ίδιο με Δ.Ι - 11219

Πλεονεκτήματα συστημάτων μεταφοράς μηνυμάτων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11219
26 Oct 2014 22:00 Εσωτερικός.χιτώνας.οφθαλμού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία-Πρωτεΐνες.αίματος Νεύρο.οφθαλμού Πλεονεκτήματα.συστημάτων.μεταφοράς.μηνυμάτων Συστήματα.μεταφοράς-Μηνύματα Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα
15 15o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11221
2014
-
2015

Διέγερση πέους
Εκσπερμάτωση
Άνοδος σπερματοζωαρίων

Σύνδεση Νευρικού Συστήματος-Ενδοκρινών Αδένων - Λειτουργίες
Ρόλος προλακτίνης
Δράση πεπτιδικών ορμονών

Πρωτεΐνες ιστών & λειτουργίες

Ιδιότητες του αίματος
26 Oct 2014 22:08 Άνοδος.σπερματοζωαρίων Διέγερση.πέους Δράση.πεπτιδικών.ορμονών Εκσπερμάτωση Ιδιότητες.αίματος Πρωτεΐνες.ιστών-Λειτουργίες Ρόλος.προλακτίνης Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες
16 16o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11222
2014
-
2015

Δομή οσφρητικού βλεννογόνου
Δημιουργία νευρικής ώσης όσφρησης
Εξοικείωση υποδοχέα

Λειτουργίες τριών μικτών αδένων
Αναπαραγωγικοί αδένες
Διαφορές δράσης ορμονών

Αιματολογική εικόνα δότη
Αναιμία-Διατροφή
Αυξημένα λευκοκύτταρα-Λοίμωξη

Ασφαλής αιμοδοσία-Σύστημα ΑΒΟ
Σύστημα Rhesus-Έλεγχος αίματος
26 Oct 2014 22:11 Αιματολογική.εικόνα.δότη Αναιμία-Διατροφή Αναπαραγωγικοί.αδένες Ασφαλής.αιμοδοσία-Σύστημα.ΑΒΟ Αυξημένα.λευκοκύτταρα-Λοίμωξη Δημιουργία.νευρικής.ώσης.όσφρησης Διαφορές.δράσης.ορμονών Δομή.οσφρητικού.βλεννογόνου Εξοικείωση.υποδοχέα Λειτουργίες.τριών.μικτών.αδένων Σύστημα.rhesus-Έλεγχος.αίματος
17 17o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11223
2014
-
2015

Συστήματα οργάνων
Λειτουργίες δύο συστημάτων
Συνεργασία συστημάτων-Παράδειγμα

Σχήμα ερυθρών αιμοσφαιρίων
Πρωτεΐνη ερυθρών-Χρώμα αίματος
Ζωή-Αριθμός ερυθρών
Μεταβολή σχήματος ερυθρών-Επιπτώσεις σε υγεία

Χρωμοσώματα γαμετών
Είδος κυτταρικής διαίρεσης-Διαιρούμενα κύτταρα

Υποθετική μη φυσιολογική γονιμοποίηση
26 Oct 2014 22:18 Είδος.κυτταρικής.διαίρεσης-Διαιρούμενα.κύτταρα Ζωή-Αριθμός.ερυθρών Λειτουργίες.δύο.συστημάτων Μεταβολή.σχήματος.ερυθρών-Επιπτώσεις.σε.υγεία Πρωτεΐνη.ερυθρών-Χρώμα.αίματος Συνεργασία.συστημάτων-Παράδειγμα Συστήματα.οργάνων Σχήμα.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Υποθετική.μη.φυσιολογική.γονιμοποίηση Χρωμοσώματα.γαμετών
18 18o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11224
2014
-
2015

Υποδοχείς θερμοκρασίας
Θέση-Είδος υποδοχέων
Διαδρομή νευρικών ώσεων θερμοκρασίας

Ιστοί δικέφαλου βραχιόνιου μυός
Κύτταρα ιστού
Μορφή-Ιδιότητα κυττάρων ιστού

Είδος αρτηριακού-φλεβικού αίματος

Αιτίες προώθησης αίματος σε αγγεία
26 Oct 2014 22:21 Αιτίες.προώθησης.αίματος.σε.αγγεία Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.θερμοκρασίας Είδος.αρτηριακού-φλεβικού.αίματος Θέση-Είδος.υποδοχέων Ιστοί.δικέφαλου.βραχιόνιου.μυός Κύτταρα.ιστού Μορφή-Ιδιότητα.κυττάρων.ιστού Υποδοχείς.θερμοκρασίας
19 19o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11225
2014
-
2015

Χώρος παραγωγής κυττάρων αίματος
Αντιγόνα-Αντισώματα συστήματος ΑΒΟ
Παράγοντες πήξης αίματος
Οξυαιμοσφαιρίνη

Παρεγκεφαλίδα - Δομή και λειτουργίες

Διαδρομή σπερματοζωαρίου στη γυναίκα μέχρι το ωάριο
Ίδιο με Δ.Ι - 11217
Ίδιο με Δ.Ι - 11218

Διαφορές γαμετών-Δυνατότητα γονιμοποίησης
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11217
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11218
26 Oct 2014 22:24 Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Διαδρομή.σπερματοζωαρίου.στη.γυναίκα.μέχρι.το.ωάριο Διαφορές.γαμετών-Δυνατότητα.γονιμοποίησης Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Παρεγκεφαλίδα-Δομή.και.Λειτουργίες Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος
20 20o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11226
2014
-
2015

Ερειστικός ιστός - Κατηγορίες
Επιθηλιακός ιστός

Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος - Προστασία από σκελετό
Προστατευτικές μεμβράνες εγκεφάλου
Περιεχόμενο υγρό - Ρόλοι
Παραγωγή υγρού - Χώροι κυκλοφορίας

Συμπλήρωμα σιδήρου
Γενετική συμβουλή σε ηλικιωμένη έγκυο

Ισορροπημένη διατροφή εγκύου
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
26 Oct 2014 22:27 Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος-Προστασία.από.σκελετό Γενετική.συμβουλή.σε.ηλικιωμένη.έγκυο Επιθηλιακός.ιστός Ερειστικός.ιστός-Κατηγορίες Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Παραγωγή.υγρού-Χώροι.κυκλοφορίας Περιεχόμενο.υγρό-Ρόλοι Προστατευτικές.μεμβράνες.εγκεφάλου Συμπλήρωμα.σιδήρου
page 1 of 10123...910next »

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 21:02 - Τελευταία τροποποίηση : 29 Dec 2014 22:10

Περισσότερα >>

2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Απελευθέρωση.σπέρματος Δομή.σπέρματος-Όργανα.παραγωγής Ενώσεις.εκφορητικού.πόρου Παραγωγή.ινσουλίνης Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων Τρόπος.δράσης.πεπτιδικών.ορμονών

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 21:03 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 20:39

Περισσότερα >>

3o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Απλή.νευρική.οδός Είδη.νευρικών.οδών Ιστός.καρδιάς Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Νευρική.οδός Ροή.αίματος.καρδιάς Τοιχώματα.καρδιάς Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χώροι.καρδιάς

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 21:06 - Τελευταία τροποποίηση : 31 Aug 2015 20:02

Περισσότερα >>

4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Απλή.νευρική.οδός Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Είδη.νευρικών.οδών Λειτουργία.ενδοκρινών.αδένων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Νευρική.οδός Τρόποι.δράσης.ορμονών-Πλεονεκτήματα Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 21:46 - Τελευταία τροποποίηση : 31 Aug 2015 19:59

Περισσότερα >>

5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όστα-Μεμβράνες.μέσου.ωτός Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Μηνύματα.Νευρικού.Συστήματος-Ενδοκρινών.Αδένων-Διαφορές Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Παραδείγματα.Ενδοκρινών.αδένων Προέλευση.μακροφάγων Σύνδεση.Ν.Σ.-Ενδοκρινών.Αδένων-Λειτουργίες Υγρό-Κύτταρα.μηχανισμού.ακοής.&.ισορροπίας

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 22:24 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 13:37

Περισσότερα >>

6o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Άλλος.μεικτός.αδένας-Προϊόντα-Έκκριση Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Προϊόντα.παγκρέατος Ρόλος.ορμονών.παγκρέατος

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 22:28 - Τελευταία τροποποίηση : 30 Dec 2014 18:27

Περισσότερα >>

7o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αγγεία-Διευκόλυνση.διαπίδυσης.οξυγόνου Αισθήσεις-Ελεύθερες.νευρικές.απολήξεις Είδη.αισθητηρίων.υποδοχέων Είσοδος-Έξοδος.αιμοσφαιρίου.από.καρδιά Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Υποδοχείς.αναλόγως.οργάνωσης-Παραδείγματα

Δημοσιεύτηκε : 30 May 2014 22:33 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 19:42

Περισσότερα >>

8o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Είδη.αδένων-Παραδείγματα Λείοι.μύες-Χρωστικές.χιτώνων Λειτουργία.ενδοκρινών-Δομή.τριχοειδών.αγγείων Προώθηση.αίματος.από/προς.καρδιά-Αρτηρίες Σειρά-Δομή.χιτώνων.οφθαλμικού.βολβού

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 19:42 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 20:19

Περισσότερα >>

9o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αίσθηση.πίεσης.πόνου Αντανακλαστικό.γόνατου Διαπίδυση-Καταστροφή.μολυσματικού&τοξινών Θέση.χοριοειδή Λείοι.μύες.χοριοειδή Παραγωγή-Είδη-Ποσότητα.λευκών.αιμοσφαιρίων Προέλευση.μακροφάγων Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 20:34 - Τελευταία τροποποίηση : 06 Feb 2016 19:00

Περισσότερα >>

10o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Δομή.Επιθηλιακού.ιστού Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Λειτουργίες-Παραδείγματα.μονοκύτταρων-πολυκύτταρων.Αδένων Λειτουργίες.Επιθηλιακού.ιστού Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία Συνεργασία.Αναπαραγωγικού-Ενδοκρινών.Αδένων Συνεργασία.Νευρικού-Αισθητηρίων.οργάνων

Δημοσιεύτηκε : 26 Oct 2014 21:16 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 21:26
Περισσότερα >>

page 1 of 20123...1920next »

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License