Βοήθεια

Ταχεία αναφορά

Αυτή είναι μια γρήγορη αναφορά στη σύνταξη του wiki που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στις σελίδες. Πατήστε σε οποιοδήποτε αντικείμενο για να δείτε μια πιό λεπτομερή εξήγηση.

+ Level 1 Heading
++ Level 2 Heading
* Bullet items
# Numbered items
> Blockquoted text
//italic text//
**bold text**
##red|standard##
=Line is centered
[[<]] Lines are aligned left [[/<]]
[[>]] Lines are aligned right [[/>]]
[[=]] Lines are centered [[/=]]
[[==]] Lines are right-justified [[/==]]
[[size smaller]]smaller text[[/size]]
[[size larger]]larger text[[/size]]
[[code]] lines of source code [[/code]]
[http://www.wikidot.com Text link]
[/category:page Link to page]
[[name-of-page | Link to page]]
---- Horizontal line
[[image :first | attachment | uri ]]
[[image size="medium | small | thumbnail" ]]
[[image link="name-of-page OR url" ]]
[[f<image alt="Float left" ]]
|| Simple table || ~heading || cell ||
[[file attachment | link text]]

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Εφόσον χρειαστείτε περισσότερη βοήθεια, υπάρχουν πολλές πηγές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Η μεγαλύτερη πηγή σας είναι η ομάδα των ειδικευμένων χρηστών του Wikidot που μπορείτε να τους βρείτε στις συζητήσεις (forum).

Κοινότητα Wikidot

Visit the Wikidot Community
Ask for help on the Forum
Read the Community How-To's

Επεξεργασία σελίδων

Learn how to use the Wikidot editor
Read the Documentation
Read more about Wikidot Syntax
List of modules that you can use
Keyboard shortcuts

Επεξεργασία θέματος

Customise the theme
CSS Layout Reference

Επιπρόσθετη υποστήριξη

And if you need even more help, you can always upgrade to a Pro account, and visit the Pro ;-) wiki!

You can upgrade by clicking on my account and selecting the Upgrades option in the menu.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License