Biostatistics

98. Basic Statistics »»

97 Biostatistics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 12 Jan 2013 18:18 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Jan 2013 18:19

Biostatistics
A Guide to Design Analysis and Discovery, 2nd Ed
by Ronald N. Forthofer, Eun Sul Lee, Mike Hernandez
© 2007 Elsevier Inc.


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

rating: 0+x

Σχολιάστε...

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License