Molecular Epidemiology

129 Molecular Epidemiology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 22 Jan 2013 21:03 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 22 Jan 2013 21:05

Molecular Epidemiology
Applications in Cancer and Other Human Diseases
by Timothy R. Rebbeck, Christine B. Ambrosone, Peter G. Shields
© 2008 Informa Healthcare USA, Inc.


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

rating: 0+x

Σχολιάστε...

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License