185o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:184
184o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 19:28 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση-σημασία.μεταβολών Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Μεταβολές.αιμοσφαιρίου Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:186
186o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 19 May 2016 18:20 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία.με.το.περισσότερο.αίμα Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Αποθήκευση/ανάκληση.πληροφοριών-Στάδια.λειτουργίας-Μετατροπή Θέση.καρδιάς-Είδος.ιστού-Μορφή.κυττάρων Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατηγορίες.αιμοφόρων.αγγείων-Λειτουργίες Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.ενδοκρινείς Λειτουργία.ρυθμιζόμενη.από.νευρικό.σύστημα Λειτουργικές.περιοχές.ανώτερων.λειτουργιών-Έκταση.φλοιού Συνεργασία.Νευρικού-Ενδοκρινών Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11392 185o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.2
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 1 | § 1.2
    Κεφ. 3 | § 3.0
 Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 10 | §10.2
Θεματολογία Ι. Νεύρα - Γάγγλια
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Αριθμός νεύρων - Περιοχές νεύρωσης
Ίδιο με Β. Ι - 11387
Ι. Είδη αισθήσεων με ερεθίσματα σε μυς - Είδος υποδοχέα
Ίδιο με Δ. Ι - 11257
Ίδιο με Δ. Ι - 11258
ΙΙ. Ρόλος κυκλοφορικού συστήματος
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Είδη κυττάρων αίματος
Είδη ιστών αγγείων - Μορφή κυττάρων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11262
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11384
ΙΙ. Διαδρομή νευρικών ώσεων σε ΠΝΣ-ΚΝΣ
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11257
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11258
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.6

γ.2

Ι.

3

ΙΙ.

α.3

β.10

3

γ. δ.3

ΙΙ.

3

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:43
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 15:40 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 185o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11392

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και το Περιφερικό
Νευρικό Σύστημα, το οποίο αποτελείται από νεύρα και γάγγλια. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Από τι αποτελούνται τα νεύρα, τι είναι τα γάγγλια; (4μ)
β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα νεύρα, ανάλογα με το όργανο του Κ.Ν.Σ. από το
οποίο εκφύονται; (2μ)
γ) Από πόσα ζεύγη νεύρων αποτελείται καθεμιά από τις κατηγορίες που αναφέρατε στο
β. ερώτημα; Ποια μέρη του σώματος νευρώνει κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές; (6μ)

ΙΙ. Μεταξύ των οργάνων του κυκλοφορικού μας συστήματος περιλαμβάνονται τα
αγγεία. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο ρόλος του κυκλοφορικού συστήματος; (3μ)
β) Σε ποια ιδιαίτερη κατηγορία ιστών κατατάσσεται το αίμα που κυκλοφορεί στο
εσωτερικό του; Ποια είναι τα είδη κυττάρων που το αποτελούν; (4μ)
γ) Να ονομάσετε 2 διαφορετικά είδη ιστών που συμμετέχουν στην κατασκευή των
αγγείων. (2μ)
δ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα των ιστών του γ. ερωτήματος; Ποια είναι η μορφή
τους; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Αν και οι αισθήσεις μας, σωστά, χαρακτηρίζονται ως το παράθυρο που μας επιτρέπει να
επικοινωνούμε με το εξωτερικό περιβάλλον, χάρη σε αυτές είμαστε ικανοί να
αντιλαμβανόμαστε πολλά από αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό του οργανισμού
μας.

Ι. Να προσδιορίσετε τρία διαφορετικά είδη αισθήσεων που οφείλονται σε ερεθίσματα
τα οποία έδρασαν στους μυς μας, καθώς και το συγκεκριμένο είδος υποδοχέα o
οποίος αναμίχθηκε σε κάθε μια από αυτές.
ΙΙ. Οι νευρικές ώσεις που δημιουργήθηκαν στους υποδοχείς του προηγούμενου
ερωτήματος, τελικώς μεταβιβάστηκαν στον εγκέφαλο όπου ερμηνεύτηκαν. Να
συντάξετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να περιγράφεται η διαδρομή που
ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις στο περιφερικό και στο κεντρικό νευρικό σύστημα,
από το σημείο στο οποίο δημιουργήθηκαν, ως το σημείο στο οποίο ερμηνεύτηκαν.
(12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα νεύρα αποτελούνται από δεσμίδες μακριών δενδριτών ή / και νευραξόνων, οι οποίες συγκρατούνται με τη βοήθεια συνδετικού ιστού. Οι νευρικές αποφυάδες που συνιστούν τα νεύρα περιβάλλονται από νευρογλοιακά κύτταρα και έχουν λευκή, γυαλιστερή όψη. Τα κυτταρικά σώματα των νευρώνων, των οποίων οι αποφυάδες συγκροτούν τα νεύρα, βρίσκονται είτε σε περιοχές του ΚΝΣ (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) είτε στα γάγγλια, τα οποία είναι αθροίσματα σωμάτων νευρικών κυττάρων εκτός του ΚΝΣ. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147)


β) Τα νεύρα, ανάλογα με τη λειτουργία τους, διακρίνονται σε αισθητικά, τα οποία αποτελούνται από αποφυάδες αισθητικών νευρώνων, σε κινητικά, τα οποία αποτελούνται από νευράξονες κινητικών νευρώνων και σε μεικτά, τα οποία περιέχουν και τα δύο είδη αποφυάδων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147)


γ) Στον άνθρωπο υπάρχουν 12 ζεύγη εγκεφαλικών νεύρων, τα οποία εκφύονται από τον εγκέφαλο και νευρώνουν κυρίως περιοχές της κεφαλής και του λαιμού.
Από το νωτιαίο μυελό εκφύονται 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων και νευρώνουν τον αυχένα, τον κορμό και τα άκρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147-148)

====

ΙΙ. α) Οι θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο μεταφέρονται στα κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των αχρήστων γίνεται από το κυκλοφορικό σύστημα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13, 43)


β) Το αίμα θεωρείται από τους περισσότερους ερευνητές ως ιδιαίτερος τύπος συνδετικού ιστού, που αποτελείται από τρία είδη κυττάρων: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, που μεταφέρουν οξυγόνο, τα λευκά αιμοσφαίρια, που συμβάλλουν στην άμυνα, και τα αιμοπετάλια, που συμμετέχουν στην πήξη του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


γ) Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, για παράδειγμα, αυτά που σχηματίζουν το τοίχωμα των τριχοειδών αγγείων.
Ο λείος μυϊκός ιστός επενδύει τοιχώματα, όπως αυτά των αγγείων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9, 12)


δ) Ο λείος μυϊκός ιστός αποτελείται από ατρακτοειδείς μυϊκές ίνες χωρίς γραμμώσεις, ενώ ο επιθηλιακός ιστός από κύτταρα πεπλατυσμένα και στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 9, 12)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι υποδοχείς του πόνου είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις κατανεμημένες στο δέρμα και σε εσωτερικά όργανα (π.χ. στα οστά, στους μυς, στα αγγεία) εκτός από τον εγκέφαλο.
Για τις αισθήσεις της αφής και της πίεσης υπεύθυνες είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων, που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται κατανεμημένες τόσο στην επιφάνεια του σώματος (δέρμα) όσο και σε ιστούς των μυών και των συνδέσμων.
Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις, που βρίσκονται κυρίως στο δέρμα και στους σκελετικούς μυς.
Επομένως, αισθήσεις που οφείλονται σε ερεθίσματα τα οποία έδρασαν στους μυς μας είναι ο πόνος (όπου υποδοχείς είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις), η αφή και η πίεση (όπου υποδοχείς είναι διάφορες ομάδες μηχανοϋποδοχέων που μπορεί να είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις ή ειδικά σωμάτια) και η θερμοκρασία (όπου υποδοχείς είναι συνήθως ελεύθερες νευρικές απολήξεις). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 172-173)


ΙΙ. Η διαδρομή που ακολούθησαν οι νευρικές ώσεις είναι μια αισθητική οδός που μεταφέρει νευρικές ώσεις από την περιφέρεια στο ΚΝΣ. Τα νεύρα του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος που αποτελούν την αισθητική οδό είναι αισθητικά νεύρα, τα οποία αποτελούνται από
αποφυάδες αισθητικών νευρώνων και μεταφέρουν τις νευρικές ώσεις αρχικά στο στέλεχος του εγκεφάλου και ειδικότερα στο θάλαμο, που τις διοχετεύει στις κατάλληλες περιοχές (κέντρα) του φλοιού των ημισφαιρίων, για να αναλυθούν. Το κέντρο του φλοιού στο οποίο θα γίνει η ερμηνεία τους είναι το κέντρο των σωματικών αισθήσεων στην πρόσθια περιοχή βρεγματικού λοβού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 147-148, 159, 173)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11392


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2640αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License