128o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:127
127o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 05 Feb 2016 19:17 by: billpits
Comments: 0
Tags: Άνοιγμα.αμφιβληστροειδούς Αδένες.χωρίς.εκφορητικό.πόρο Αιτιολόγηση.ύπαρξης.πολυάριθμων.τριχοειδών.αγγείων Αντιγόνα-Αντισώματα.συστήματος.ΑΒΟ Λειτουργία-Προϊόν.τέτοιων.αδένων Νεύρο.οφθαλμού Οξυαιμοσφαιρίνη Παράγοντες.πήξης.αίματος Παραδείγματα.τέτοιων.αδένων Περιεχόμενο-Περιοχή.χιτώνα Υγρά.οφθαλμών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα Χώρος.παραγωγής.κυττάρων.αίματος
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:129
129o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 24 May 2016 16:35 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία.εισόδου.αίματος.σε.δεξιό.κόλπο Αγγείο.εξόδου.αίματος.από.αριστερή.κοιλία Αδένες.σπερματογένεσης-Ορμόνη-Ηλικία Ανάγκη.αύξησης.καρδιακού.ρυθμού Είδος.αίματος.σε.αριστερό.κόλπο-Αγγεία Λόγοι.ανδρικής.στειρότητας-Αίτια Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Διαίρεση-Χαρακτηριστικά Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.Α.Ν.Σ.-Ρυθμός.αναπνοής Τμήμα.εγκεφάλου-Καρδιακός.ρυθμός Τμήμα.εγκεφάλου-Ρυθμός.αναπνοής Χώρος.καρδιάς.που.στέλνει.αίμα.σε.πνεύμονες-Αγγείο
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11335 128o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.3
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.2
    Κεφ. 9 | § 9.3
    Κεφ. 9 | § 9.4
 Ι. Κεφ. 1 | § 1.1
    Κεφ. 11 | §11.1
ΙΙ. Κεφ. 11 | §11.1
Θεματολογία Ι. Δομή χωρισμού-σύνδεσης εγκεφαλικών ημισφαιρίων
Λοβοί ημισφαιρίων
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας ημισφαιρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11320
Ι. Αδένες χωρίς εκφορητικό πόρο
Λειτουργία - Προϊόν τέτοιων αδένων
Παραδείγματα τέτοιων αδένων
Ίδιο με Δ. Ι - 11334
ΙΙ. Παλμοί καρδιάς
Φυσιολογικές τιμές - Αυτορρύθμιση
Κέντρα ελέγχου λειτουργίας καρδιάς - Στελέχος/Α.Ν.Σ.
Ταύτιση παλμών-σφυγμών
ΙΙ. Αιτιολόγηση ύπαρξης πολυάριθμων τριχοειδών αγγείων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11334
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.4

γ.4

Ι.

2

2

2

ΙΙ.

α.1

β.1

γ.1

δ.1

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:45
Τελευταία τροποποίηση 27 Aug 2015 17:05 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 125o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11335

ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα ημισφαίρια του εγκεφάλου μας είναι η μοναδική περιοχή του Κ.Ν.Σ που είναι
υπεύθυνη για τις συνειδητές λειτουργίες μας. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζεται η αύλακα που χωρίζει τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, πώς η «γέφυρα»
που τα συνδέει μεταξύ τους; (2μ)
β) Να ονομάσετε τους λοβούς από τους οποίους αποτελείται το κάθε εγκεφαλικό
ημισφαίριό μας. (4μ)
γ) Από τι αποτελείται, κυρίως, η φαιά και η λευκή ουσία; Πού εντοπίζονται οι ουσίες αυτές
στα εγκεφαλικά ημισφαίριά μας; (6μ)

ΙΙ. Για να διατηρείται στη ζωή ένας άνθρωπος, θα πρέπει η καρδιά του να
πάλλεται συνεχώς και έχει υπολογισθεί ότι οι συνολικοί παλμοί ενός
εικοσιτετραώρου είναι περίπου 100.000. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πού οφείλονται οι παλμοί της καρδιάς; (2μ)
β) Ποιος είναι ο φυσιολογικός αριθμός των παλμών στους ενήλικες; Ποια ιδιότητα
της καρδιάς χαρακτηρίζουμε ως αυτορρύθμιση; (4μ)
γ) Ποιο τμήμα του στελέχους του εγκεφάλου μας περιλαμβάνει κέντρα που
ελέγχουν τη λειτουργία της καρδιάς; Ποιο τμήμα του Α.Ν.Σ. επιταχύνει τον ρυθμό
με τον οποίο κτυπά η καρδιά, ποιο τον επιβραδύνει; (3μ)
δ) Ανιχνεύουμε τους παλμούς της καρδιάς μετρώντας τους σφυγμούς των αρτηριών
στον καρπό και σε άλλα σημεία του σώματος. Πώς εξηγείται η ταύτιση αυτή μεταξύ
παλμών και σφυγμών; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Κατά κανόνα, οι αδένες που δεν έχουν εκφορητικό πόρο εφοδιάζονται από
πολυάριθμα τριχοειδή αγγεία. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

I. Σε ποια κατηγορία αδένων κατατάσσονται οι αδένες αυτοί; Για ποιο λόγο
επιλέξατε να τους κατατάξετε στην κατηγορία αυτή; Πώς ονομάζεται το προϊόν
τους; Να παραθέσετε δύο σχετικά παραδείγματα τέτοιων αδένων.
II. Για ποιο κατά τη γνώμη σας λόγο οι αδένες αυτές εφοδιάζονται με πολυάριθμα
τριχοειδή αγγεία; Πώς η κατασκευή των αγγείων σχετίζεται με το λόγο που
αναφέρατε; (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι βαθύτερες αύλακες ονομάζονται σχισμές. Η επιμήκης σχισμή χωρίζει το αριστερό από το δεξί ημισφαίριο. Τα δύο ημισφαίρια συνδέονται στη βάση τους με μία «γέφυρα» νευρικών αποφυάδων, το μεσολόβιο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


β) Άλλες σχισμές χωρίζουν το κάθε ημισφαίριο σε λοβούς, οι οποίοι ονομάζονται ανάλογα με το αντίστοιχο κρανιακό οστό που τους καλύπτει, και είναι ο μετωπιαίος, ο βρεγματικός, ο κροταφικός και ο ινιακός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)


γ) Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αποτελούνται από ένα εξωτερικό στρώμα φαιάς ουσίας, το φλοιό των ημισφαιρίων, ο οποίος συνίσταται κυρίως από σώματα νευρώνων. Κάτω από το φλοιό των ημισφαιρίων βρίσκονται μάζες λευκής ουσίας, που περιέχουν δέσμες νευρικών αποφυάδων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 153)

====

ΙΙ. α) Οι παλμοί οφείλονται σε διαδοχικές συστολές και χαλαρώσεις του μυοκαρδίου. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 46)


β) Ο φυσιολογικός αριθμός παλμών (κτύπων) της καρδιάς στους ενήλικες είναι περίπου 60-80/λεπτό, που σημαίνει ότι αντιστοιχεί κάτι περισσότερο από ένας παλμός/δευτερόλεπτο. Στις γυναίκες οι παλμοί είναι λίγο περισσότεροι.
Όταν τα κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα, όπως κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, χρειάζονται περισσότερο αίμα. Τότε η καρδιά αναγκάζεται να αυξήσει το ρυθμό λειτουργίας της, αυτορύθμιση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 46)


γ) Ο προμήκης περιλαμβάνει σημαντικά κέντρα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ) όπως αυτά που σχετίζονται με τον ελέγχο της αναπνοής, της καρδιακής λειτουργίας και της αρτηριακής πίεσης.
Το ΑΝΣ ελέγχει την συχνότητα του καρδιακού παλμού, η οποία αυξάνεται με τη δράση του συμπαθητικού και ελαττώνεται με τη δράση του παρασυμπαθητικού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 159, 166)


δ) Κάθε φορά που διοχετεύεται μία ποσότητα αίματος στις αρτηρίες, τα τοιχώματά τους διευρύνονται με την πίεση του εισερχόμενου αίματος και η διεύρυνση αυτή ονομάζεται σφυγμός.
Κάθε παλμός της καρδιάς προκαλεί ένα σφυγμό στις αρτηρίες, με αποτέλεσμα να έχουν τον ίδιο ρυθμό οι σφυγμοί των αρτηριών και οι παλμοί της καρδιάς. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 47)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Αφού οι εξωκρινείς εκκρίνουν τα προϊόντα τους διά μέσου ενός εκφορητικού πόρου ενώ οι ενδοκρινείς κατευθείαν στο αίμα, ανήκουν στους ενδοκρινείς αδένες.
Οι ενδοκρινείς αδένες εκκρίνουν τις ορμόνες. Σ' αυτούς ανήκουν ο υποθάλαμος, η υπόφυση, ο θυρεοειδής, τα επινεφρίδια, η επίφυση και ο θύμος αδένας κ.ά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10, 191)


ΙΙ. Οι ενδοκρινείς εκκρίνουν τις ορμόνες, οι οποίες εισέρχονται, μέσω των τριχοειδών αγγείων, στην κυκλοφορία του αίματος. Οι ορμόνες είναι χημικές ουσίες-μηνύματα, που αν και φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού, διεγείρουν ορισμένα μόνο από αυτά, τα κύτταρα-στόχους. Επομένως είναι απαραίτητη η ύπαρξη πολυάριθμων αγγείων στους αδένες αυτούς, για τη επιτέλεση της λειτουργίας τους δηλαδή της γρήγορης μεταφοράς της ορμόνης-μηνύματος προς τα κύτταρα-στόχους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11335


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_8146αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License