106o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:105
105o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 21:01 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Ινίδια.ερειστικού.ιστού Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση ισορροπίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:107
107o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 23:02 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αντανακλαστικό.γόνατου Αυτόματες-ακούσιες.απαντήσεις-Παραδείγματα Δομή-Θέση.καρδιάς Παράδειγμα.συμμετοχής.εγκεφάλου Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11313 106o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.2
   Κεφ. 12 | §12.3
ΙΙ. Κεφ. 1 | § 1.1
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
    Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Όργανα μείωσης - Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου
Μείωση & Γονιμοποίηση - Αριθμός χρωμοσωμάτων
Ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων - Αντιμετώπιση
Ίδιο με Β. Ι - 11242
Ίδιο με Β. Ι - 11298
Ι. Αποφυγή αιμοσυγκόλλησης
ΙΙ. Ρόλος - Χαρακτηριστικό ερειστικού ιστού
Ινίδια ερειστικού ιστού
Είδη ερειστικού ιστού
Παραδείγματα κυττάρων ερειστικού ιστού
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11235
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11312
ΙΙ. Αντιμετώπιση Αναιμίας - Αγγειακών παθήσεων
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.5

γ.3

δ.3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:12
Τελευταία τροποποίηση 24 May 2016 21:20 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 106o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11313

ΘΕΜΑ Β
Ι. Χάρη στο συνδυασμό της μείωσης και της γονιμοποίησης το ζυγωτό, από το οποίο
προκύπτει ο νέος άνθρωπος έχει τον σωστό, για το είδος μας, αριθμό των 46
χρωμοσωμάτων. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Σε ποιο όργανο του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα και της γυναίκας γίνεται
η μείωση; Σε ποιο τμήμα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος συμβαίνει η
γονιμοποίηση; (3μ)
β) Με ποιο τρόπο η μείωση σε συνδυασμό με τη γονιμοποίηση οδηγούν στη δημιουργία
απογόνων που έχουν τελικώς τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων με τους γονείς τους; (6μ)
γ) Σε ποια παθολογική κατάσταση μπορεί να οδηγήσει η ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων;
Πώς μπορεί γενικά να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή; (3μ)

ΙΙ. Ο ερειστικός ιστός είναι ένας πολύ διαδεδομένος ιστός στο ανθρώπινο σώμα
και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιος είναι ο ρόλος του ερειστικού ιστού; Τι ισχύει αναφορικά με την ποσότητα
της μεσοκυττάριας ουσίας μέσα στην οποία βρίσκονται τα κύτταρά του; (5μ)
β) Ποιοι είναι οι δύο τύποι πρωτεϊνικών ινιδίων που εντοπίζονται στη μεσοκυττάρια
ουσία του. (2μ)
γ) Να ονομάσετε τα διαφορετικά είδη ιστών στα οποία διακρίνεται ο ερειστικός
ιστός. (3μ)
δ) Σε ποιο είδος ερειστικού ιστού ανήκουν: Οι χονδροβλάστες, τα λιποκύτταρα και
τα οστεοκύτταρα; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Βιοεπιστήμονες προσπαθούν να αναπτύξουν έναν τύπο συνθετικού «αίματος»
ως υποκατάστατου ή συμπληρωματικού του κανονικού αίματος, προκειμένου
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μειωμένης διαθεσιμότητας του κανονικού
αίματος, αλλά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αιμοσυγκόλλησης κατά τις
μεταγγίσεις. Αυτό το συνθετικό «αίμα»:
• Δεν διαθέτει ερυθρά αιμοσφαίρια, ενώ
• Στο πλάσμα του (μαζί με τα υπόλοιπα χρήσιμα συστατικά που
υπάρχουν), περιέχεται μια ειδικά τροποποιημένη αιμοσφαιρίνη που
μπορεί να διατηρείται αναλλοίωτη για περισσότερο από 6 μήνες.
Αν, τελικά, ξεπεραστούν επιμέρους προβλήματα που υπάρχουν με την παραγωγή
του συνθετικού «αίματος», και το «αίμα» αυτό δοθεί προς χρήση, εξηγείστε γιατί
το υποκατάστατο αυτό:

Ι. Μπορεί να αποτρέψει την αιμοσυγκόλληση κατά τις μεταγγίσεις.
ΙΙ. Μπορεί να ικανοποιήσει, επί μακρόν, τις ανάγκες των ασθενών σε
αιμοσφαιρίνη, ενώ μπορεί να εξασφαλίσει τη μεταφορά της, ακόμη και σε
ιστούς των οποίων τα τριχοειδή αγγεία, έχουν στενέψει, εξαιτίας διαφόρων
αγγειακών παθήσεων. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι.α) Στον άνδρα η μείωση γίνεται στους όρχεις, ενώ στη γυναίκα στις ωοθήκες, αφού :

  • στην περιφέρεια των σπερματικών σωληναρίων των όρχεων υπάρχουν τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα, τα σπερματογόνια (με 46 χρωμοσώματα), που διαιρούνται μιτωτικά και δίνουν τα σπερματοκύτταρα. Αυτά με μειωτική διαίρεση θα δώσουν τις σπερματίδες (με 23 χρωμοσώματα η καθεμία) που τελικά, μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια.
  • τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα ωογόνια, τα οποία πολλαπλασιάζονται μιτωτικά και μεταμορφώνονται σε ωοκύτταρα (με 46 χρωμοσώματα το καθένα). Κάθε ωοκύτταρο βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο και όταν μπει στο στάδιο της ωρίμανσης, υφίσταται μειωτική διαίρεση, από τη οποία θα προκύψει ένα μικρό κύτταρο (πολικό σωμάτιο) και ένα μεγάλο, που θα εξελιχτεί σε ωάριο (με 23 χρωμοσώματα).

Τα σπερματοζωάρια από τον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς (σάλπιγγες). Αν εκεί τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210-211)


β) Η μείωση είναι ο μηχανισμός που μειώνει κατά το ήμισυ τον αρχικό αριθμό χρωμοσωμάτων, και από ένα διπλοειδές κύτταρο, με 46 χρωμοσώματα, προκύπτουν απλοειδή κύτταρα, με 23 χρωμοσώματα καθένα (γαμέτες).
Με τη γονιμοποίηση δύο απλοειδείς γαμέτες, με 23 χρωμοσώματα ο καθένας, συντήκονται (23 + 23 = 46) και δίνουν ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό με 46 χρωμοσώματα, από το οποίο θα προκύψει ο νέος οργανισμός. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)


γ) Η γυναικεία στειρότητα οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια παραγωγής ωαρίων.
Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ορμονών με σκοπό την πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας, με πιθανή συνέπεια την πολλαπλή κύηση. Τα ζευγάρια έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο είδος τεχνητής γονιμοποίησης. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση διεγείρονται ορμονικά οι ωοθήκες για να παραγάγουν πολλά ωάρια. Τα ωάρια αυτά αφαιρούνται και στη συνέχεια γονιμοποιούνται σε δοκιμαστικό σωλήνα. Το γονιμοποιημένο ωάριο τοποθετείται τελικά στη μήτρα, όπου η κύηση θα συνεχιστεί φυσιολογικά (παιδιά του σωλήνα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 224-225)

====

ΙΙ. α) Ο ερειστικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που βρίσκονται μέσα σε άφθονη μεσοκυττάρια ουσία.
Ο ερειστικός ιστός συνδέει δομές μεταξύ τους, προσφέρει στήριξη και προστασία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


β) Η μεσοκυττάρια ουσία μπορεί να περιέχει δύο τύπων πρωτεϊνικά ινίδια, το κολλαγόνο, που της προσδίδει αντοχή και ελαστικότητα, και την ελαστίνη, που της προσδίδει περισσότερη ελαστικότητα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


γ) Διακρίνεται σε συνδετικό, χόνδρινο και οστίτη ιστό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 10)


δ) Οι χονδροβλάστες ανήκουν στον χόνδρινο ιστό, τα λιποκύτταρα είναι κύτταρα του λιπώδη ιστού και τα οστεοκύτταρα είναι κύτταρα σε κοιλότητες του οστίτη ιστού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 11)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Πρόβλημα στις μεταγγίσεις αίματος αποτελούν τα αντιγόνα τα οποία βρίσκονται στα ερυθρά αιμοσφαίρια ενός δότη σε σχέση με τα αντισώματα τα οποία είναι πιθανό να υπάρχουν στο αίμα του δέκτη. Έτσι σε σχέση με το σύστημα ΑΒΟ, η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η κυκλοφορία του αίματος στην περίπτωση αυτή σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται το θάνατο του δέκτη. Για να μη συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να δίνεται προσοχή, ώστε το αίμα του δότη να μην περιέχει συγκολλητινογόνα αντίστοιχα με τις συγκολλητίνες του δέκτη. Τα ίδια προβλήματα παρουσιάζονται και με τον παράγοντα Ρέζους που είναι μία πρωτεΐνη που επίσης μπορεί να υπάρχει ή όχι στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων ενός ατόμου, αλλά και με οποιαδήποτε άλλη πρωτεΐνη (αντιγόνο) υπάρχει στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων του.
Αφού το συνθετικό αίμα δεν έχει ερυθρά αιμοσφαίρια, αποφεύγονται αυτού του είδους τα προβλήματα. Επίσης αφού είναι συνθετικό σίγουρα δεν θα περιέχει μολυσματικούς παράγοντες, όπως μπορεί πιθανά να περιέχει το αίμα ενός δότη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 64-65)


ΙΙ. Τα ερυθροκύτταρα ζουν περίπου τέσσερις μήνες. Εφόσον η αιμοσφαιρίνη την οποία περιέχει το συνθετικό αίμα μπορεί να διατηρείται για περισσότερο από 6 μήνες, ικανοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οι ανάγκες των ασθενών που έχουν μειωμένα ποσά αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρά τους.
Τα τριχοειδή αγγεία έχουν εσωτερική διάμετρο όση περίπου κι ένα ερυθρό αιμοσφαίριο (7 μm), που σημαίνει ότι μόνο ένα ερυθρό αιμοσφαίριο χωράει να περάσει μέσα απ' αυτά. Έτσι, αν τα τριχοειδή αγγεία, έχουν στενέψει, εξαιτίας αγγειακών παθήσεων οι ανάγκες των κυττάρων σε οξυγόνο δεν θα μπορούν να ικανοποιηθούν. Η τροποποιημένη αιμοσφαιρίνη του συνθετικού αίματος δεν χρειάζεται ερυθρά αιμοσφαίρια για να μεταφερθεί μέσα στα αγγεία του σώματος, οπότε ακόμη και αν έχουν στενέψει τα τριχοειδή αγγεία η τροφοδοσία των κυττάρων σε οξυγόνο θα είναι αδιάλειπτη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48, 60, 67)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11313


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2555αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License