Τράπεζα Θεμάτων Α' Λυκείου

Αρχείο Τράπεζας Θεμάτων Α' Λυκείου


Θέματα 2014-2015

Συνολικά: 200

◆ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενιαίο Αρχείο
◆ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12


Παλιότερα θέματα

Α/Α Τίτλος Αρχείο Έτος Θεματολογία Δημοσίευση Ετικέτες
Β. Ι Β.ΙΙ Δ. Ι Δ.ΙΙ
161 161o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11368
2014
-
2015

Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Κύτταρα μυϊκού ιστού - Ιδιότητα
Είδη μυϊκού ιστού - Σύστημα που δίνει εντολές
Ίδιο με Β. Ι - 11249
Ίδιο με Β. Ι - 11316

Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας
Δομή οργάνου φιλοξενίας εμβρύου
Ορμόνες αναπαραγωγικού συστήματος γυναίκας
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά γυναικείου φύλου
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11237

Διάχυση διοξειδίου άνθρακα από ιστό - Χαρακτηριστικό κατασκευής αγγείου
Ρόλος ταχύτητας αίματος

Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από κύτταρο αίματος - Αίτιο
Είδος αγγείων μεταφοράς κυττάρου σε καρδιά-πνεύμονες
28 Oct 2014 18:19 Αναπαραγωγικό.σύστημα.γυναίκας Δέσμευση.διοξειδίου.άνθρακα.από.κύτταρο.αίματος-Αίτιο Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.γυναικείου.φύλου Διάχυση.διοξειδίου.άνθρακα.από.ιστό-Χαρακτηριστικό.αγγείου Δομή.οργάνου.φιλοξενίας.εμβρύου Είδη.μυϊκού.ιστού-Σύστημα.που.δίνει.εντολές Είδος.αγγείων.μεταφοράς.κυττάρου.σε.καρδιά-πνεύμονες Κύτταρα.μυϊκού.ιστού-Ιδιότητα Ορμόνες.αναπαραγωγικού.συστήματος.γυναίκας Ρόλος.ταχύτητας.αίματος Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις
162 162o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11369
2014
-
2015

Είδος-Θέση υποδοχέων πόνου
Διέγερση υποδοχέων πόνου
Είδη πόνου - Διαφορές
Ίδιο με Β. Ι - 11219
Ίδιο με Β. Ι - 11308

Αντιστοίχιση αδένα-ορμόνης
Προϊόντα αναπαραγωγικών αδένων
Αντιδιαστολή δράσης τεστοστερόνης/οιστρογόνων-ινσουλίνης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11332

Διάχυση διοξειδίου άνθρακα από ιστό - Χαρακτηριστικό κατασκευής αγγείου
Ρόλος ταχύτητας αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11368

Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από κύτταρο αίματος - Αίτιο
Είδος αγγείων μεταφοράς κυττάρου σε καρδιά-πνεύμονες
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11368
28 Oct 2014 18:20 Αντιδιαστολή.δράσης.τεστοστερόνης/οιστρογόνων-ινσουλίνης Αντιστοίχιση.αδένα-ορμόνης Δέσμευση.διοξειδίου.άνθρακα.από.κύτταρο.αίματος-Αίτιο Διάχυση.διοξειδίου.άνθρακα.από.ιστό-Χαρακτηριστικό.αγγείου Διέγερση.υποδοχέων.πόνου Είδη.πόνου-Διαφορές Είδος-Θέση.υποδοχέων.πόνου Είδος.αγγείων.μεταφοράς.κυττάρου.σε.καρδιά-πνεύμονες Προϊόντα.αναπαραγωγικών.αδένων Ρόλος.ταχύτητας.αίματος
163 163o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11370
2014
-
2015

Τμήματα κυκλοφορικού συστήματος
Δομή - Θέση καρδιάς
Αέρια μεταφερόμενα από κυκλοφορικό
Ίδιο με Β. Ι - 11239
Ίδιο με Β. Ι - 11314

Δίοδος φωτός από τμήματα ματιού - Σύνολο δομών
Έλεγχος έντασης φωτός
Ρόλος κλάδου Α.Ν.Σ.
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11311
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11316

Είδη υποδοχέων - Είδη ερεθισμάτων
Αποτέλεσμα διέγερσης υποδοχέα

Χορήγηση αναισθητικών-Δημιουργία αίσθησης;
Αιτιολόγηση αποτελεσμάτων
28 Oct 2014 18:20 Έλεγχος.έντασης.φωτός Αέρια.μεταφερόμενα.από.κυκλοφορικό Αιτιολόγηση.αποτελεσμάτων Αποτέλεσμα.διέγερσης.υποδοχέα Δίοδος.φωτός.από.τμήματα.ματιού-Σύνολο.δομών Δομή-Θέση.καρδιάς Είδη.υποδοχέων-Είδη.ερεθισμάτων Ρόλος.κλάδου.Α.Ν.Σ. Τμήματα.κυκλοφορικού.συστήματος Χορήγηση.αναισθητικών-Δημιουργία.αίσθησης
164 164o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11371
2014
-
2015

Αισθήσεις στο αυτί - Υποδοχείς - Κύτταρα
Τμήματα αυτιού
Υποδεκτικό όργανο - Πορεία-Κατάληξη νευρικών ώσεων
Ακουστικά οστάρια-Θέση
Ίδιο με Β. Ι - 11228

Θηλυκοί γαμέτες - Όργανο παραγωγής
Όργανο γονιμοποίησης ωαρίου - Συνδεόμενα όργανα
Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας - Είδος διαίρεσης - Ηλικία
Γονιμοποίηση - Αλλαγές θηλυκού γαμέτη
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11216

Είδη υποδοχέων - Είδη ερεθισμάτων
Αποτέλεσμα διέγερσης υποδοχέα
Ίδιο με Δ. Ι - 11370

Χορήγηση αναισθητικών-Δημιουργία αίσθησης;
Αιτιολόγηση αποτελεσμάτων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11370
28 Oct 2014 18:21 Όργανο.γονιμοποίησης.ωαρίου-Συνδεόμενα.όργανα Αισθήσεις.στο.αυτί-Υποδοχείς-Κύτταρα Αιτιολόγηση.αποτελεσμάτων Ακουστικά.οστάρια-Θέση Αποτέλεσμα.διέγερσης.υποδοχέα Γονιμοποίηση-Αλλαγές.θηλυκού.γαμέτη Είδη.υποδοχέων-Είδη.ερεθισμάτων Θηλυκοί.γαμέτες-Όργανο.παραγωγής Πρόδρομα.γεννητικά.κύτταρα.γυναίκας-Είδος.διαίρεσης-Ηλικία Τμήματα.αυτιού Υποδεκτικό.όργανο-Πορεία.Κατάληξη.νευρικών.ώσεων Χορήγηση.αναισθητικών-Δημιουργία.αίσθησης
165 165o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11372
2014
-
2015

Θέση παραγωγής σπερματοζωαρίων
Δομή αποθήκευσης-ωρίμανσης σπερματοζωαρίων
Δομή σπερματοζωαρίων
Χρωμοσώματα σπερματίδων-σπερματοζωαρίων
Διαδικασία περιορισμού αριθμού χρωμοσωμάτων

Θέση υποδοχέων κυττάρου-στόχου Α
Αποτέλεσμα δράσης ορμόνης

Είδος κυττάρου Β - Θέση ιστού
Θέση κυττάρου Γ - Είδος απολήξεων
28 Oct 2014 18:22 Αποτέλεσμα.δράσης.ορμόνης Διαδικασία.περιορισμού.αριθμού.χρωμοσωμάτων Δομή.αποθήκευσης-ωρίμανσης.σπερματοζωαρίων Δομή.σπερματοζωαρίων Είδος.κυττάρου.Β-Θέση.ιστού Θέση.κυττάρου.Γ-Είδος.απολήξεων Θέση.παραγωγής.σπερματοζωαρίων Θέση.υποδοχέων.κυττάρου-στόχου.Α Χρωμοσώματα.σπερματίδων-σπερματοζωαρίων
166 166o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11373
2014
-
2015

Ταξινόμηση δομών
Ιστός - Είδη ιστών
Όργανα Νευρικού Συστήματος - Είδη κυττάρων
Ίδιο με Β. Ι - 11268
Ίδιο με Β. Ι - 11310

Είδος-Ορμόνες αναπαραγωγικών αδένων
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου γυναικών-ανδρών
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11231

Θέση υποδοχέων κυττάρου-στόχου Α
Αποτέλεσμα δράσης ορμόνης
Ίδιο με Δ. Ι - 11372

Είδος κυττάρου Β - Θέση ιστού
Θέση κυττάρου Γ - Είδος απολήξεων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11372
28 Oct 2014 18:23 Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αποτέλεσμα.δράσης.ορμόνης Δευτερεύοντα.χαρακτηριστικά.φύλου.γυναικών-ανδρών Είδος-Ορμόνες.αναπαραγωγικών.αδένων Είδος.κυττάρου.Β-Θέση.ιστού Θέση.κυττάρου.Γ-Είδος.απολήξεων Θέση.υποδοχέων.κυττάρου-στόχου.Α Ιστός-Είδη.ιστών Ταξινόμηση.δομών
167 167o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11374
2014
-
2015

Πίεση του αίματος
Είδη - Τιμές πίεσης
Αρτηριακή υπέρταση - Συνέπειες
Αίτια πτώσης της πίεσης
Ίδιο με Β. Ι - 11243

Νευρική οδός
Είδη νευρικών οδών
Απλή νευρική οδός
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11209
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11210
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11302
28 Oct 2014 18:24 Αίτια.πτώσης.πίεσης Απλή.νευρική.οδός Αρτηριακή.υπέρταση-Συνέπειες Είδη-Τιμές.πίεσης Είδη.νευρικών.οδών Νευρική.οδός Πίεση.αίματος
168 168o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11375
2014
-
2015

Πρωτεϊνικά ινίδια μεσοκυττάριας ουσίας ερειστικού ιστού - Χαρακτηριστικά της
Μεσοκυττάρια ουσία αίματος - Πρωτεΐνες που περιέχει
28 Oct 2014 18:24 Ινίδια.μεσοκυττάριας.ουσίας.ερειστικού.ιστού-Χαρακτηριστικά Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Πρωτεΐνες.που.περιέχει
169 169o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11376
2014
-
2015

Υποδοχείς θερμοκρασίας
Θέση-Είδος υποδοχέων
Διαδρομή νευρικών ώσεων θερμοκρασίας
Ίδιο με Β. Ι - 11224
Ίδιο με Β. Ι - 11241

Ενέργεια σπερματοζωαρίου
Είσοδος σπερματοζωαρίου εντός ωαρίου - Απαγόρευση εισόδου 2ου
Διαδρομή σπερματοζωαρίου
Προέλευση σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα - Μεταβολές
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11253

Περιεκτικότητα αιμοσφαιρίου στην καρδιά σε οξυγόνο
Αιτιολόγηση μεταβολών κυτταροπλάσματος

Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία
Αγγεία διαδρομής
28 Oct 2014 18:25 Αγγεία.διαδρομής Αιτιολόγηση.μεταβολών.κυτταροπλάσματος Απαγόρευση.εισόδου.2ου Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.θερμοκρασίας Διαδρομή.σπερματοζωαρίου Είσοδος.σπερματοζωαρίου.εντός.ωαρίου Ενέργεια.σπερματοζωαρίου Θέση-Είδος.υποδοχέων Περιεκτικότητα.αιμοσφαιρίου.στην.καρδιά.σε.οξυγόνο Προέλευση.σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα-Μεταβολές Υποδοχείς.θερμοκρασίας
170 170o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11377
2014
-
2015

Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Συνεργασίες συστημάτων οργάνων
Ορμόνες παγκρέατος
Ίδιο με Β. Ι - 11269

Περιεκτικότητα αιμοσφαιρίου στην καρδιά σε οξυγόνο
Αιτιολόγηση μεταβολών κυτταροπλάσματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11376

Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία
Αγγεία διαδρομής
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11376
28 Oct 2014 18:26 Αγγεία.διαδρομής Αιτιολόγηση.μεταβολών.κυτταροπλάσματος Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Ορμόνες.παγκρέατος Περιεκτικότητα.αιμοσφαιρίου.στην.καρδιά.σε.οξυγόνο Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις Συνεργασίες.συστημάτων.οργάνων
171 171o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11378
2014
-
2015

Κατηγορίες αισθήσεων
Αίσθηση-Κέντρο θερμοκρασίας
Κύτταρα-Όργανο ακοής-Διαδρομή ώσεων
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11212
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11213
Ίδιο με Β. ΙΙ - 11246

Λόγοι απελευθέρωσης υπόπτου
Ίδιο με Δ.Ι - 11352
Ίδιο με Δ.Ι - 11353
Ίδιο με Δ.Ι - 11367

Αιτιολόγηση κράτησης υπόπτου
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11352
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11353
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11367
28 Oct 2014 18:28 Αίσθηση-Κέντρο.θερμοκρασίας Αιτιολόγηση.κράτησης.υπόπτου Κατηγορίες.αισθήσεων Κύτταρα-Όργανο.ακοής-Διαδρομή.ώσεων Λόγοι.απελευθέρωσης.υπόπτου
172 172o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11379
2014
-
2015

Γέννηση 1 βρέφος/τοκετό
Δίδυμα διαφορετικού φύλου
Δίδυμα που μοιάζουν καταπληκτικά
Πολλαπλές κυήσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης
Ίδιο με Β. Ι - 11259
Ίδιο με Β. Ι - 11297

Κλάδοι Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
Καταστάσεις δράσης Α.Ν.Σ.
Λειτουργίες Α.Ν.Σ.
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11323

Είδος ιστού-χώροι-διαφράγματα καρδιάς

Αιτιολόγηση απαραίτητων προϋποθέσεων τεχνητής καρδιάς
28 Oct 2014 18:29 Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Καταστάσεις.δράσης.Α.Ν.Σ. Κλάδοι.Αυτόνομου.Νευρικού.Συστήματος Λειτουργίες.Α.Ν.Σ. Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση
173 173o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11380
2014
-
2015

Αιματολογική εικόνα δότη
Αναιμία-Διατροφή
Αυξημένα λευκοκύτταρα-Λοίμωξη
Ίδιο με Δ. Ι - 11222

Ασφαλής αιμοδοσία-Σύστημα ΑΒΟ
Σύστημα Rhesus-Έλεγχος αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11222
28 Oct 2014 18:30 Αιματολογική.εικόνα.δότη Αναιμία-Διατροφή Ασφαλής.αιμοδοσία-Σύστημα.ΑΒΟ Αυξημένα.λευκοκύτταρα-Λοίμωξη Σύστημα.rhesus-Έλεγχος.αίματος
174 174o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11381
2014
-
2015

Ιός ερυθράς σε έγκυο - Υγεία εμβρύου
Κληρονομικά νοσήματα αίματος
Είδος συνδρόμου - Ηλικία μητέρας
Κάπνισμα εγκύου - Υγεία εμβρύου
Ισορροπημένη διατροφή εγκύου
Ίδιο με Β. Ι - 11323

Λειτουργικές περιοχές στελέχους
Λειτουργική περιοχή με κέντρα του Α.Ν.Σ. - Λειτουργίες
Λειτουργική περιοχή - Κέντρο ομοιόστασης
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11361

Είδος ιστού-χώροι-διαφράγματα καρδιάς
Ίδιο με Δ. Ι - 11379

Αιτιολόγηση απαραίτητων προϋποθέσεων τεχνητής καρδιάς
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11379
28 Oct 2014 18:31 Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Είδος.συνδρόμου-Ηλικία.μητέρας Ισορροπημένη.διατροφή.εγκύου Ιός.ερυθράς.σε.έγκυο-Υγεία.εμβρύου Κάπνισμα.εγκύου-Υγεία.εμβρύου Κληρονομικά.νοσήματα.αίματος Λειτουργικές.περιοχές.στελέχους Λειτουργική.περιοχή-Κέντρο.ομοιόστασης Λειτουργική.περιοχή.με.κέντρα.Α.Ν.Σ.-Λειτουργίες
175 175o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11382
2014
-
2015

Δομή πέους
Στύση πέους - Αίτια
Τμήμα πόσθης - Κίνηση δέρματος
Στενό άνοιγμα δέρματος - Αντιμετώπιση
Ίδιο με Β. Ι - 11264

Δομή νευρώνων - Είδη αποφυάδων
Κατηγορίες νευρώνων
Κατηγορία μεταφέρουσα μηνύματα σε εκτελεστικά όργανα - Απάντηση
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11330
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11333

Είδος αρτηριακού-φλεβικού αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11224

Αιτίες προώθησης αίματος σε αγγεία
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11224
28 Oct 2014 18:32 Αιτίες.προώθησης.αίματος.σε.αγγεία Διαδρομή.νευρικών.ώσεων.θερμοκρασίας Δομή.νευρώνων-Είδη.αποφυάδων Δομή.πέους Είδος.αρτηριακού-φλεβικού.αίματος Κατηγορία.μεταφέρουσα.μηνύματα.σε.εκτελεστικά.όργανα-Απάντηση Κατηγορίες.νευρώνων Στενό.άνοιγμα.δέρματος-Αντιμετώπιση Στύση.πέους-Αίτια Τμήμα.πόσθης-Κίνηση.δέρματος
176 176o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11383
2014
-
2015

Αναφορά πορειών κυκλοφορικού συστήματος
Αφετηρία-κατάληξη αίματος
Ίδιο με Β. Ι - 11273

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Λειτουργικές περιοχές ανώτερων λειτουργιών - Έκταση φλοιού
Αποθήκευση/ανάκληση πληροφοριών - Στάδια λειτουργίας - Μετατροπή
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα

Ταυτοποίηση κυττάρων αναλόγως χαρακτηριστικών
Κατάταξη κυττάρων σε ιστούς
Ίδιο με Δ. Ι - 11288
Ίδιο με Δ. Ι - 11289

Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος συγκεκριμένου κυττάρου - Περιεχόμενη πρωτεΐνη
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11288
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11289
28 Oct 2014 18:32 Αναφορά.πορειών.κυκλοφορικού.συστήματος Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Αποθήκευση/ανάκληση.πληροφοριών-Στάδια.λειτουργίας-Μετατροπή Αφετηρία-κατάληξη.αίματος Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Λειτουργικές.περιοχές.ανώτερων.λειτουργιών-Έκταση.φλοιού Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών
177 177o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11384
2014
-
2015

Όργανα Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Σύσταση φαιάς-λευκής ουσία
Κατανομή φαιάς-λευκής ουσίας νωτιαίου μυελού
Περιεχόμενο υγρό
Χώροι κυκλοφορίας υγρού
Βιολογική σημασία υγρού
Ίδιο με Β. Ι - 11328

Ρόλος κυκλοφορικού συστήματος
Κατάταξη αίματος ως ιδιαίτερος τύπος ιστού
Είδη κυττάρων αίματος
Είδη ιστών αγγείων - Μορφή κυττάρων
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11262

Rh- πατέρας - Ανησυχία για παιδί - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ. Ι - 11301

Επαλήθευση ανησυχίας για παιδί - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11301
28 Oct 2014 18:33 rh-.πατέρας-Ανησυχία.για.παιδί-Αιτιολόγηση Όργανα.Κεντρικού.Νευρικού.Συστήματος Βιολογική.σημασία.υγρού Είδη.ιστών.αγγείων-Μορφή.κυττάρων Είδη.κυττάρων.αίματος Επαλήθευση.ανησυχίας.για.παιδί-Αιτιολόγηση Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.νωτιαίου.μυελού Περιεχόμενο.υγρό Ρόλος.κυκλοφορικού.συστήματος Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας Χώροι.κυκλοφορίας.υγρού
178 178o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11385
2014
-
2015

Αρχική-Τελική θέση όρχεων
Ηλικία παραγωγής σπερματοζωαρίων - Ιδανική θερμοκρασία
Κατάταξη όρχεων σαν αδένες - Αιτιολόγηση
Ίδιο με Β. Ι - 11266

Ανώτερες πνευματικές λειτουργίες
Απόκτηση καινούργιας γνώσης - Τύποι λειτουργίας
Συσχέτιση διαφορετικών ερεθισμάτων - Παράδειγμα
Επίλυση προβλήματος

Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία

Mεταβολές αιμοσφαιρίου
Αιτιολόγηση-σημασία μεταβολών
28 Oct 2014 18:34 Αιτιολόγηση-σημασία.μεταβολών Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Αρχική-Τελική.θέση.όρχεων Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Επίλυση.προβλήματος Ηλικία.παραγωγής.σπερματοζωαρίων-Ιδανική.θερμοκρασία Κατάταξη.όρχεων.σαν.αδένες-Αιτιολόγηση Μεταβολές.αιμοσφαιρίου Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
179 179o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11386
2014
-
2015

Είδη - Λειτουργίες κυττάρων νευρικού ιστού
Συνεργαζόμενα με το νευρικό συστήματα οργάνων
Όργανα - Ουσίες συστήματος ενδοκρινών αδένων
Ίδιο με Β. Ι - 11234

Προϊόν ωοθηκών - Έκκριση σε κοιλότητες
Είσοδος προγεστερόνης σε κύτταρα-στόχους - Δράση ορμόνης
Διαφοροποίηση από πεπτιδικές ορμόνες
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11271

Μεσοκυττάρια ουσία αίματος
Κύτταρα αίματος
Ίδιο με Δ. Ι - 11235
Ίδιο με Δ. Ι - 11236

Ανίχνευση συστατικών αίματος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11235
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11236
28 Oct 2014 18:35 Όργανα-Ουσίες.συστήματος.ενδοκρινών Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Διαφοροποίηση.από.πεπτιδικές.ορμόνες Είδη-Λειτουργίες.κυττάρων.νευρικού.ιστού Είσοδος.προγεστερόνης.σε.κύτταρα-στόχους-Δράση.ορμόνης Κύτταρα.αίματος Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Προϊόν.ωοθηκών-Έκκριση.σε.κοιλότητες Συνεργαζόμενα.με.το.νευρικό.συστήματα.οργάνων
180 180o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
11387
2014
-
2015

Νεύρα - Γάγγλια
Κατηγορίες νεύρων αναλόγως έκφυσης
Αριθμός νεύρων - Περιοχές νεύρωσης

Ανταλλαγή αερίων
Ιστός τοιχωμάτων τριχοειδών αγγείων - Αέριο ανταλλαγής
Αέριο προσλαμβανόμενο από πνεύμονες - Κύτταρα μεταφοράς
Πρωτεΐνη μεταφοράς - Δομή - Χαρακτηρισμός

Θέση υποδοχέων κυττάρου-στόχου Α
Αποτέλεσμα δράσης ορμόνης
Ίδιο με Δ. Ι - 11372
Ίδιο με Δ. Ι - 11373

Είδος κυττάρου Β - Θέση ιστού
Θέση κυττάρου Γ - Είδος απολήξεων
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11372
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11373
28 Oct 2014 18:36 'Εκφυση.νεύρων-Κατηγορίες Αέριο.προσλαμβανόμενο.από.πνεύμονες-Κύτταρα.μεταφοράς Ανταλλαγή.αερίων Αποτέλεσμα.δράσης.ορμόνης Αριθμός.νεύρων-Περιοχές.νεύρωσης Είδος.κυττάρου.Β-Θέση.ιστού Θέση.κυττάρου.Γ-Είδος.απολήξεων Θέση.υποδοχέων.κυττάρου-στόχου.Α Ιστός.τοιχωμάτων.τριχοειδών.αγγείων-Αέριο.ανταλλαγής Νεύρα-Γάγγλια Πρωτεΐνη.μεταφοράς-Δομή-Χαρακτηρισμός
page 9 of 10« previous12...78910next »

Θέματα ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 9 Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11 Κεφάλαιο 12

Συνολικό Αρχείο Θεμάτων Α' Λυκείου

Θέματα Α' Λυκείου ανά Διαγώνισμα

81o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Θέση.χοριοειδή Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Λείοι.μύες.χοριοειδή Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Ρύθμιση.εύρους.κόρης Σημασία.χρωστικών.χοριοειδή Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:20 - Τελευταία τροποποίηση : 06 Feb 2016 19:00

Περισσότερα >>

82o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Δομή.εξωκρινή.αδένα Είδος-Χαρακτηριστικά.ιστού.αδένων Κατάταξη.κυττάρων.σε.ιστούς Κύτταρα.αδένων-Παραδείγματα Παραγωγή-καταστροφή-ρόλος.κυττάρου-Περιεχόμενη.πρωτεΐνη Προϊόντα.αδένα.με.εξωκρινή-ενδοκρινή.μοίρα Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:21 - Τελευταία τροποποίηση : 30 Jun 2015 19:33

Περισσότερα >>

83o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Δημιουργία.νευρικής.ώσης.όσφρησης Δομή.οσφρητικού.βλεννογόνου Εξοικείωση.υποδοχέα Κατάταξη.αίματος.ως.ιδιαίτερος.τύπος.ιστού Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Συστατικά Πρωτεΐνες.αίματος.που.συμμετέχουν.στην.άμυνα-Δράση

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:22 - Τελευταία τροποποίηση : 16 May 2016 19:07

Περισσότερα >>

84o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Είδη.υποδοχέων.δέρματος Είδος.αισθήσεων.στο.δέρμα-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Είδος.κυττάρων.αίματος-Λειτουργία.τους Είδος.κυττάρων.μυϊκού.ιστού-Περιοχή.του.σώματος Είδος.κυττάρων.οστίτη.ιστού-Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας Είδος.κυττάρων.πτερυγίου.αυτιού-Είδος.ιστού Είδος.κυττάρων.χαλαρού.συνδετικού.ιστού-Λειτουργία.τους Πυκνότητα.υποδοχέων.υφής.αντικειμένων-Παραδείγματα

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:22 - Τελευταία τροποποίηση : 03 Jan 2016 12:41

Περισσότερα >>

85o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Είδη-Θέση.μυϊκού.ιστού Είδος.ιστού.κυττάρων.Α.Β.Γ.Δ-Συνύπαρξη.κυττάρων.Α.Δ Μορφές.μυϊκών.ινών-Έλεγχος.συστολής Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Λοβός.ερμηνείας.ώσεων.ακοής Σχήμα.κοχλία-Κανάλια.εσωτερικά-Περιεχόμενο.υγρό Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών Τμήματα.εσωτερικού.αυτιού

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:23 - Τελευταία τροποποίηση : 04 Jan 2016 21:13

Περισσότερα >>

86o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Όργανα.πεπτικού.συστήματος Όργανο Είδος.ιστού.κυττάρων.Α.Β.Γ.Δ-Συνύπαρξη.κυττάρων.Α.Δ Λειτουργίες.πεπτικού.συστήματος Σύστημα.οργάνων Ταυτοποίηση.κυττάρων.αναλόγως.χαρακτηριστικών

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:24 - Τελευταία τροποποίηση : 02 Jul 2015 19:45

Περισσότερα >>

87o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αντανακλαστικό Αντανακλαστικό.γόνατος Απλούστερη.διαδρομή-Είδος.νευρώνων Αποφυγή.απώλειας.γεύσης Διαδρομές.νευρικών.ώσεων-Διάκριση Εξοικείωση.υποδοχέα.όσφρησης Ομάδα.rhesus.πατέρα.κυοφορούμενου.παιδιού Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Πρόβλημα.υγείας.rh+.παιδιού-Πρόληψη Υποδεκτικά.κύτταρα.γεύσης-όσφρησης Φαινόμενο.μείωσης-απώλειας.αίσθησης

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:25 - Τελευταία τροποποίηση : 10 May 2016 21:15

Περισσότερα >>

88o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Αιτιολόγηση.ευαισθησίας.δέρματος.σε.πόνο Είδος.υποδοχέων.σε.τένοντες-Περιοχή.ερμηνείας.σε.εγκέφαλο Θέση.υποδοχέων.πόνου Ομάδα.rhesus.πατέρα.κυοφορούμενου.παιδιού Παράγοντας.rhesus-Ανοσοποίηση.γυναίκας.rh- Πρόβλημα.υγείας.rh+.παιδιού-Πρόληψη

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:26 - Τελευταία τροποποίηση : 03 Jan 2016 19:18

Περισσότερα >>

89o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Επιλογή.δότη.αίματος.με.δέκτη.Β.ομάδας-Αιτιολόγηση Κύριος.ιστός.τριών.δομών Κύτταρα.κύριου.ιστού.τετρακέφαλου.μυός Περιτομή Πόσθη-Ακροποσθία Στύση.πέους-Αίτια Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.συνδέσμου

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:26 - Τελευταία τροποποίηση : 24 May 2016 19:21

Περισσότερα >>

90o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Σχόλια : 0 - Ψήφοι : 0
Ετικέτες : Γέννηση.1.βρέφος/τοκετό Δίδυμα.διαφορετικού.φύλου Δίδυμα.που.μοιάζουν.καταπληκτικά Εξετάσεις.αίματος.αιμοδοτών Επιλογή.δότη.αίματος.με.δέκτη.Β.ομάδας-Αιτιολόγηση Πολλαπλές.κυήσεις-Εξωσωματική.γονιμοποίηση Ρόλος.τμημάτων.εξωτερικού.αυτιού Τμήματα.εξωτερικού.αυτιού-Χαρακτηριστικά Υμένας.μέσου.αυτιού-Μεταβίβαση.παλμικών.κινήσεων

Δημοσιεύτηκε : 27 Oct 2014 23:27 - Τελευταία τροποποίηση : 18 May 2016 20:53
Περισσότερα >>


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License