- Εκδόσεις Elsevier
Elsevier publications
ScienceDirect publications

Current Opinion in Biotechnology

Περιοδικό Current Opinion in Biotechnology
{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/feeds.sciencedirect.com\/publication\/science\/09581669","limit":"9999","module_body":"++ %%linked_title%%\n\n%%date%%, submitted by %%custom feedburner:submitter\/feedburner:username%% %%custom dc:creator%%\n\n%%content%%\n\n[[span style=\"font-size: smaller; padding-top: -1em;\"]] [%%link%% %%custom_feedburner:commentCount%% Comments] | [%%link%%\/blog Blog this] | [%%link%%\/share Email this] | Topic: %%custom feedburner:category%%\n[[\/span]]"}}
{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/feeds.sciencedirect.com\/publication\/science\/09581669","offset":"9999","limit":"9999","module_body":"**%%linked_title%%** (%%linked_channel_title%%, %%date%% by %%custom digg:submitter_username%% %%custom dc:creator%%)"}}
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License