Medical Statistics

97. Biostatistics »»

96 Medical Statistics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 12 Jan 2013 18:04 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Jan 2013 18:33

Medical Statistics
A Textbook for the Health Sciences, 4th Edition
by David Machin, Michael J Campbell, Stephen J Walters
© 2007 John Wiley & Sons Ltd


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

rating: 0+x

Σχολιάστε...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License