Fundamentals of Biology

85 Fundamentals of Biology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 06 Jan 2013 18:54 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 08 Jan 2013 22:40

Fundamentals of Biology
An illustration showing the double helix structure of DNA (Image courtesy of the National Human Genome Research Institute)

ΜΙΤ Fundamentals of Biology
Course # 7.01SC
by Eric Lander, Robert Weinberg, Tyler Jacks, Hazel Sive, Graham Walker, Sallie Chisholm, Michelle Mischke
© 2011

  1. Biochemistry
  2. Molecular Biology
  3. Genetics
  4. Recombinant DNA

feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+x
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License