Lecture notes in Genetics

84 Lecture notes in Genetics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 06 Jan 2013 14:25 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 08 Jan 2013 22:50

DNA packaged to chromosomes
DNA and histone proteins are packaged into structures called chromosomes. (Image courtesy of the U.S. National Library of Medicine.)

ΜΙΤ Genetics
Lecture notes, Course # 7.03
by Chris Kaiser, Gerry Fink, Leona Samson
© fall 2004

 1. Physical Structure of the Gene, Chris Kaiser
 2. The Complementation Test and Gene Function, Chris Kaiser
 3. Mendelian Genetics, Chris Kaiser
 4. Probability and Pedigrees, Chris Kaiser
 5. Chromosomes and Sex Linkage, Chris Kaiser
 6. Recombination and Genetic Maps, Chris Kaiser
 7. Three-factor Crosses, Chris Kaiser
 8. Tetrad Analysis, Gerry Fink
 9. Phage Genetics, Chris Kaiser
 10. Gene Structure and DNA Analysis, Chris Kaiser
 11. Mutations and Suppressors, Chris Kaiser
 12. Bacterial Genetics: Transposition, Chris Kaiser
 13. Bacterial Genetics: Transduction, Chris Kaiser
 14. Complementation in Bacteria: Plasmids, Chris Kaiser
 15. Complementation in Bacteria: Recombinant DNA, Chris Kaiser
 16. Prokaryotic Regulation: Negative Control, Chris Kaiser
 17. Prokaryotic Regulation: Positive Control, Chris Kaiser
 18. Prokaryotic Regulation: Regulatory Circuits, Chris Kaiser
 19. Eukaryotic Genes and Genomes I, Leona Samson
 20. Eukaryotic Genes and Genomes II, Leona Samson
 21. Eukaryotic Genes and Genomes III, Leona Samson
 22. Eukaryotic Genes and Genomes IV, Leona Samson
 23. Transgenes and Gene Targeting in Mice I, Leona Samson
 24. Transgenes and Gene Targeting in Mice II, Leona Samson
 25. Population Genetics: Hardy-Weinberg, Chris Kaiser
 26. Population Genetics: Mutation and Selection, Chris Kaiser
 27. Population Genetics: Inbreeding, Chris Kaiser
 28. Human Polymorphisms, Gerry Fink
 29. Statistical Evaluation of Linkage I, Gerry Fink
 30. Statistical Evaluation of Linkage II, Gerry Fink
 31. Complex Traits, Gerry Fink
 32. Chromosome Anomalies I, Gerry Fink
 33. Chromosome Anomalies II 1/3, Chromosome Anomalies II 2/3, Chromosome Anomalies II 3/3, Leona Samson
 34. Genetics of Cancer I, Leona Samson
 35. Genetics of Cancer II, Leona Samson

feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+x
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License