Nutritional Genomics

56 Nutritional Genomics

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 29 Dec 2012 18:29 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 29 Dec 2012 18:31

Nutritional Genomics
Impact on Health and Disease
by Regina Brigelius-Flohé, Hans-Georg Joost
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+x
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License