Prescribing in Pregnancy

22 Prescribing in Pregnancy

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 15:26 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:16

Prescribing in Pregnancy
by Peter Rubin, Margaret Ramsay
© 2000, 1995, 1987 BMJ Publishing Group
© 4th Edition, 2008 by Blackwell Publishing


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+x
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License