Male Germline Stem Cells

15 Male Germline Stem Cells

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 14:56 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 03 Jan 2013 23:22

Male Germline Stem Cells
Developmental and Regenerative Potential
by Kyle E. Orwig, Brian P. Hermann
© 2011 Humana Press, Springer Science+Business Media, LLC


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

rating: 0+x

Σχολιάστε...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License