Modern biotechnology

117 Modern biotechnology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 19 Jan 2013 17:55 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 19 Jan 2013 18:01

Modern biotechnology
connecting innovations in microbiology and biochemistry to engineering fundamentals
by Nathan S. Mosier, Michael R. Ladisch
© 2009 John Wiley & Sons, Inc.


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share


Ψηφίστε…

rating: 0+x

Σχολιάστε...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License