η-Βιβλία

η-Βιβλία

AP Biology PowerPoints

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 07 Jan 2013 16:00 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 08 Jan 2013 23:04
Biology AP Edition

AP Biology PowerPoints
Biology 7th edition
by Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lawrence G. Mitchell
© 2004 Pearson/Benjamin Cummings

 1. Chapter 1 Exploring Life
 2. Chapter 2 Chemical Context of Life
 3. Chapter 3 Water and the Fitness of the Environment
 4. Chapter 4 Carbon & the Molecular Diversity of Life
 5. Chapter 5 The Structure & Function of Molecules
 6. Chapter 6 A Tour of the Cell
 7. Chapter 7 Membrane Structure & Function of Macromolecules
 8. Chapter 8 An Introduction to Metabolism
 9. Chapter 9 Cellular Respiration
 10. Chapter 10 Photosynthesis
 11. Chapter 11 Cell communication
 12. Chapter 12 Cell Cycle
 13. Chapter 13 Meiosis & Sexual Life Cycles
 14. Chapter 14 Mendel & the Gene Idea
 15. Chapter 15 Chromosomal Basis of Inheritance
 16. Chapter 16 Molecular Basis of Inheritance
 17. Chapter 17 From Gene to Protein
 18. Chapter 18 Genetics of Viruses & Bacteria
 19. Chapter 19 Eukaryotic Genomes
 20. Chapter 20 DNA Technology
 21. Chapter 21 Genetic Basis of Inheritance
 22. Chapter 22 Descent with Modification: Darwinian View of Life
 23. Chapter 23 Evolution of Populations
 24. Chapter 24 Origin of Species
 25. Chapter 25 Phylogeny & Systematics
 26. Chapter 26 Tree of Life: Biological Diversity
 27. Chapter 27 Prokaryotes
 28. Chapter 28 Protists
 29. Chapter 29 Plant Diversity I
 30. Chapter 30 Plant Diversity II
 31. Chapter 31 Fungi
 32. Chapter 32 Introduction to Animal Diversity
 33. Chapter 33 Invertebrates
 34. Chapter 34 Vertebrates
 35. Chapter 35 Plant Structure, Growth, & development
 36. Chapter 36 Transport in Vascular Plants
 37. Chapter 37 Plant Nutrition
 38. Chapter 38 Angiosperm Reproduction
 39. Chapter 39 Plant Responses to Signals
 40. Chapter 40 Animal Form & Function
 41. Chapter 41 Animal Nutrition
 42. Chapter 42 Circulation & Gas Exchange
 43. Chapter 43 Immune System
 44. Chapter 44 Osmoregulation & Excretion
 45. Chapter 45 Hormones & the Endocrine System
 46. Chapter 46 Animal Reproduction
 47. Chapter 47 Animal Development
 48. Chapter 48 Nervous System
 49. Chapter 49 Sensory & Motor Mechanisms
 50. Chapter 50 Introduction to Ecology
 51. Chapter 51 Behavioral Ecology
 52. Chapter 52 Population Ecology
 53. Chapter 53 Community Ecology
 54. Chapter 54 Ecosystems
 55. Chapter 55 Conservation Ecology & Restoration

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>

Introduction to Biology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 06 Jan 2013 19:57 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 08 Jan 2013 22:53
Introduction to Biology
Electron micrograph showing transcription of ribosomal RNA (rRNA) genes in the developing egg cell of the spotted newt. Fibers extending in clusters are molecules of rRNA used in the construction of cell's ribosomes. The long filaments indicated by green arrow are DNA molecules coated with proteins. RNA molecules get longer as transcription proceeds to completion as indicated by the red arrow. (Courtesy of Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy. Used with permission.)

ΜΙΤ Introduction to Biology
Course # 7.012
by Claudette Gardel, Eric Lander, Robert Weinberg, Andrew Chess
© fall 2004

 1. Lecture 1: Introduction
 2. Lecture 2: Biochemistry 1
 3. Lecture 3: Biochemistry 2
 4. Lecture 4: Biochemistry 3
 5. Lecture 5: Biochemistry 4
 6. Lecture 6: Genetics 1
 7. Lecture 7: Genetics 2
 8. Lecture 8: Genetics 3
 9. Lecture 9: Human Genetics
 10. Lecture 10: Molecular Biology 1
 11. Lecture 11: Molecular Biology 2
 12. Lecture 12: Molecular Biology 3
 13. Lecture 13: Gene Regulation
 14. Lecture 14: Protein Localization
 15. Lecture 15: Recombinant DNA 1
 16. Lecture 16: Recombinant DNA 2
 17. Lecture 17: Recombinant DNA 3
 18. Lecture 18: Recombinant DNA 4
 19. Lecture 19: Cell Cycle/Signaling
 20. Lecture 20: Cancer
 21. Lecture 21: Virology/Tumor Viruses
 22. Lecture 22: Immunology 1
 23. Lecture 23: Immunology 2
 24. Lecture 24: AIDS
 25. Lecture 25: Genomics
 26. Lecture 26: Nervous System 1
 27. Lecture 27: Nervous System 2
 28. Lecture 28: Nervous System 3
 29. Lecture 29: Stem Cells/Cloning 1
 30. Lecture 30: Stem Cells/Cloning 2
 31. Lecture 31: Molecular Medicine 1
 32. Lecture 32: Molecular Evolution
 33. Lecture 33: Molecular Medicine 2
 34. Lecture 34: Human Polymorphisms and Cancer Classification
 35. Lecture 35: Human Polymorphisms and Cancer Classification

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>

Fundamentals of Biology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 06 Jan 2013 18:54 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 08 Jan 2013 22:40
Fundamentals of Biology
An illustration showing the double helix structure of DNA (Image courtesy of the National Human Genome Research Institute)

ΜΙΤ Fundamentals of Biology
Course # 7.01SC
by Eric Lander, Robert Weinberg, Tyler Jacks, Hazel Sive, Graham Walker, Sallie Chisholm, Michelle Mischke
© 2011

 1. Biochemistry
 2. Molecular Biology
 3. Genetics
 4. Recombinant DNA

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>

Biology A Self-Teaching Guide

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 20:01 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 30 Dec 2012 20:02

Biology A Self-Teaching Guide
Second Edition
by Steven Daniel Garber
© 2002, 1989 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>

Βιολογία

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 14:02 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:07

Βιολογία
Γ΄ Γυμνασίου
by Ελίζα Ελ. Φερεκύδου
© Εκδόσεις Βολονάκη


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"biology","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License