η-Βιβλία

η-Βιβλία

AP Biology PowerPoints

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 07 Jan 2013 16:00 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 08 Jan 2013 23:04
Biology AP Edition

AP Biology PowerPoints
Biology 7th edition
by Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Lawrence G. Mitchell
© 2004 Pearson/Benjamin Cummings

  1. Chapter 1 Exploring Life
  2. Chapter 2 Chemical Context of Life
  3. Chapter 3 Water and the Fitness of the Environment
  4. Chapter 4 Carbon & the Molecular Diversity of Life
  5. Chapter 5 The Structure & Function of Molecules
  6. Chapter 6 A Tour of the Cell
  7. Chapter 7 Membrane Structure & Function of Macromolecules
  8. Chapter 8 An Introduction to Metabolism
  9. Chapter 9 Cellular Respiration
  10. Chapter 10 Photosynthesis
  11. Chapter 11 Cell communication
  12. Chapter 12 Cell Cycle
  13. Chapter 13 Meiosis & Sexual Life Cycles
  14. Chapter 14 Mendel & the Gene Idea
  15. Chapter 15 Chromosomal Basis of Inheritance
  16. Chapter 16 Molecular Basis of Inheritance
  17. Chapter 17 From Gene to Protein
  18. Chapter 18 Genetics of Viruses & Bacteria
  19. Chapter 19 Eukaryotic Genomes
  20. Chapter 20 DNA Technology
  21. Chapter 21 Genetic Basis of Inheritance
  22. Chapter 22 Descent with Modification: Darwinian View of Life
  23. Chapter 23 Evolution of Populations
  24. Chapter 24 Origin of Species
  25. Chapter 25 Phylogeny & Systematics
  26. Chapter 26 Tree of Life: Biological Diversity
  27. Chapter 27 Prokaryotes
  28. Chapter 28 Protists
  29. Chapter 29 Plant Diversity I
  30. Chapter 30 Plant Diversity II
  31. Chapter 31 Fungi
  32. Chapter 32 Introduction to Animal Diversity
  33. Chapter 33 Invertebrates
  34. Chapter 34 Vertebrates
  35. Chapter 35 Plant Structure, Growth, & development
  36. Chapter 36 Transport in Vascular Plants
  37. Chapter 37 Plant Nutrition
  38. Chapter 38 Angiosperm Reproduction
  39. Chapter 39 Plant Responses to Signals
  40. Chapter 40 Animal Form & Function
  41. Chapter 41 Animal Nutrition
  42. Chapter 42 Circulation & Gas Exchange
  43. Chapter 43 Immune System
  44. Chapter 44 Osmoregulation & Excretion
  45. Chapter 45 Hormones & the Endocrine System
  46. Chapter 46 Animal Reproduction
  47. Chapter 47 Animal Development
  48. Chapter 48 Nervous System
  49. Chapter 49 Sensory & Motor Mechanisms
  50. Chapter 50 Introduction to Ecology
  51. Chapter 51 Behavioral Ecology
  52. Chapter 52 Population Ecology
  53. Chapter 53 Community Ecology
  54. Chapter 54 Ecosystems
  55. Chapter 55 Conservation Ecology & Restoration

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>

Introduction to Biology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 06 Jan 2013 19:57 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 08 Jan 2013 22:53
Introduction to Biology
Electron micrograph showing transcription of ribosomal RNA (rRNA) genes in the developing egg cell of the spotted newt. Fibers extending in clusters are molecules of rRNA used in the construction of cell's ribosomes. The long filaments indicated by green arrow are DNA molecules coated with proteins. RNA molecules get longer as transcription proceeds to completion as indicated by the red arrow. (Courtesy of Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy. Used with permission.)

ΜΙΤ Introduction to Biology
Course # 7.012
by Claudette Gardel, Eric Lander, Robert Weinberg, Andrew Chess
© fall 2004

  1. Lecture 1: Introduction
  2. Lecture 2: Biochemistry 1
  3. Lecture 3: Biochemistry 2
  4. Lecture 4: Biochemistry 3
  5. Lecture 5: Biochemistry 4
  6. Lecture 6: Genetics 1
  7. Lecture 7: Genetics 2
  8. Lecture 8: Genetics 3
  9. Lecture 9: Human Genetics
  10. Lecture 10: Molecular Biology 1
  11. Lecture 11: Molecular Biology 2
  12. Lecture 12: Molecular Biology 3
  13. Lecture 13: Gene Regulation
  14. Lecture 14: Protein Localization
  15. Lecture 15: Recombinant DNA 1
  16. Lecture 16: Recombinant DNA 2
  17. Lecture 17: Recombinant DNA 3
  18. Lecture 18: Recombinant DNA 4
  19. Lecture 19: Cell Cycle/Signaling
  20. Lecture 20: Cancer
  21. Lecture 21: Virology/Tumor Viruses
  22. Lecture 22: Immunology 1
  23. Lecture 23: Immunology 2
  24. Lecture 24: AIDS
  25. Lecture 25: Genomics
  26. Lecture 26: Nervous System 1
  27. Lecture 27: Nervous System 2
  28. Lecture 28: Nervous System 3
  29. Lecture 29: Stem Cells/Cloning 1
  30. Lecture 30: Stem Cells/Cloning 2
  31. Lecture 31: Molecular Medicine 1
  32. Lecture 32: Molecular Evolution
  33. Lecture 33: Molecular Medicine 2
  34. Lecture 34: Human Polymorphisms and Cancer Classification
  35. Lecture 35: Human Polymorphisms and Cancer Classification

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>

Fundamentals of Biology

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 06 Jan 2013 18:54 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 08 Jan 2013 22:40
Fundamentals of Biology
An illustration showing the double helix structure of DNA (Image courtesy of the National Human Genome Research Institute)

ΜΙΤ Fundamentals of Biology
Course # 7.01SC
by Eric Lander, Robert Weinberg, Tyler Jacks, Hazel Sive, Graham Walker, Sallie Chisholm, Michelle Mischke
© 2011

  1. Biochemistry
  2. Molecular Biology
  3. Genetics
  4. Recombinant DNA

Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>

Biology A Self-Teaching Guide

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 30 Dec 2012 20:01 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 30 Dec 2012 20:02

Biology A Self-Teaching Guide
Second Edition
by Steven Daniel Garber
© 2002, 1989 John Wiley & Sons, Inc.


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>

Βιολογία

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 27 Dec 2012 14:02 Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 28 Dec 2012 20:07

Βιολογία
Γ΄ Γυμνασίου
by Ελίζα Ελ. Φερεκύδου
© Εκδόσεις Βολονάκη


Σχόλια: 0
Ψήφοι: 0
Ετικέτες: biology
Περισσότερα >>
feed-icon-14x14.png RSS feed (full blog)

Bookmark and Share

Ημερολογιακά


Με ετικέτα


Προτιμήθηκαν


Σχολιάστηκαν

Dictionary of DNA and Genome Technology
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 20:48)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 21:51)

Biochemistry
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:03)

Biochemistry laboratory
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:10)

Chromatography and Separation Science
Σχόλια: 0 (26 Dec 2012 22:17)


Blogroll

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"tag":"biology","src":"http:\/\/billpits.wikidot.com\/feed\/pages\/category\/e-books\/order\/created_at+desc\/limit\/1\/t\/http%3A%2F%2Fbillpits.wikidot.com%2F","limit":"1","module_body":"**[http:\/\/www.wikidot.com\/user:info\/billpits billpits]:**\n%%linked_title%%\n[[size smaller]]%%date|%e %b %Y at %H:%M |agohover%%[[\/size]]"}}

Επεξεργασία | Διαχείριση

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License