28o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:27
27o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 27 Aug 2015 17:23 by: billpits
Comments: 0
Tags: Δομή-Λειτουργίες.αίματος Δομή-Λειτουργίες.παρεγκεφαλίδας Δομή-Λειτουργίες.τριχοειδών Δομή-Λειτουργίες.φλεβών Δομή.λιπώδους.ιστού Είδη.συνδετικού.ιστού Κατανομή.φαιάς-λευκής.ουσίας.ημισφαιρίων-νωτιαίου.μυελού Σύσταση.μεσοκυττάριας.ουσίας.πυκνού.συνδετικού.ιστού Σύσταση.φαιάς-λευκής.ουσίας
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:29
29o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 10 May 2015 22:26 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αμνησία-Απώλεια.συγκεκριμένου.τύπου.μνήμης Ανίχνευση.συστατικών.αίματος Είδη.ερειστικού.ιστού Ινίδια.ερειστικού.ιστού Κύτταρα.αίματος Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος Μετατροπή.μνήμης-Χρόνος.μετατροπής Μνήμη-Είδη.μνήμης Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11234 28o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 9 | § 9.1
   Κεφ. 11 | §11.1
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.1-12.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Είδη - Λειτουργίες κυττάρων νευρικού ιστού
Συνεργαζόμενα με το νευρικό συστήματα οργάνων
Όργανα - Ουσίες συστήματος ενδοκρινών αδένων
Ι. Δομή - Λειτουργίες φλεβών
Ίδιο με Δ. Ι - 11233
ΙΙ. Πρόδρομα γεννητικά κύτταρα γυναίκας
Περιεχόμενο ωοθυλακίων ωοθηκών
Σημασία της μείωσης
ΙΙ. Δομή - Λειτουργίες τριχοειδών
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11233
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α. β.2

γ.2

δ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.2

β.2

γ.2

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 27 Oct 2014 14:50
Τελευταία τροποποίηση 11 May 2015 21:19 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 28o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11234

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το Νευρικό Σύστημα ερμηνεύει και αναλύει ερεθίσματα που φθάνουν στον
οργανισμό μας με σκοπό τη ρύθμιση και τον συντονισμό των λειτουργιών του.

α) Ποια είναι τα είδη κυττάρων που συμμετέχουν στην κατασκευή του νευρικού
ιστού; (2μ)
β) Ποιος είναι ο ρόλος καθενός από τα είδη κυττάρων που αναφέρατε στο α.
ερώτημα; (5μ)
γ) Πώς ονομάζεται το σύστημα που στέλνει στο Νευρικό Σύστημα τις πληροφορίες
για τις μεταβολές του περιβάλλοντος; Πώς ονομάζεται το σύστημα που
συνεργάζεται μαζί με το Νευρικό για τον συντονισμό όλων των λειτουργιών του
οργανισμού μας. (2μ)
δ) Το σύστημα που συνεργάζεται με το Νευρικό για τον συντονισμό των λειτουργιών
του οργανισμού μας, αποτελείται από όργανα που παράγουν μια ιδιαίτερη
κατηγορία ουσιών. Πώς ονομάζονται τα όργανα αυτά; Πώς ονομάζονται οι ουσίες
που παράγουν; Πού τις απελευθερώνουν; (3μ)

ΙΙ. Με τον όρο ωογένεση αναφερόμαστε στη διαδικασία με την οποία παράγονται
τα ωάρια. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πώς ονομάζονται τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας; Ποιες αλλαγές
υφίστανται προκειμένου να γίνουν ωοκύτταρα; (3μ)
β) Ποιο είδος αναπαραγωγικού κυττάρου βρίσκεται μέσα σε ένα ωοθυλάκιο; Με
ποια συχνότητα και σε ποιο αριθμό αναπτύσσονται τα ωοθυλάκια στις ωοθήκες;
(5μ)
γ) Το ωάριο έχει τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων (23 χρωμοσώματα) από τον
αριθμό χρωμοσωμάτων που έχουν τα σωματικά μας κύτταρα. Ποια είναι η σημασία
αυτού του γεγονότος για τη δημιουργία ενός ζυγωτού με τον φυσιολογικό αριθμό
χρωμοσωμάτων; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των βιολογικών δομών, είτε είναι κύτταρα, είτε
ιστοί και όργανα, είναι ότι η κατασκευή τους τις κάνει ικανές να εκτελούν μια
συγκεκριμένη λειτουργία. Παίρνοντας ως παράδειγμα τις φλέβες και τα τριχοειδή
αγγεία, να συντάξετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο να αιτιολογείτε:

Ι. Πώς η κατασκευή των φλεβών και ο αριθμός τους εξυπηρετεί την ανάγκη να
διοχετεύουν το αίμα προς την καρδιά και να λειτουργούν ως αποθήκες αίματος;
ΙΙ. Ποιο χαρακτηριστικό της κατασκευής των τριχοειδών αγγείων, και με ποιο
τρόπο, εξυπηρετεί την ανταλλαγή ουσιών ανάμεσα στο αίμα και τους ιστούς και
συμβάλλει στην άμυνα του οργανισμού. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Τα κύτταρα του νευρικού ιστού είναι δύο ειδών: τα νευρικά κύτταρα ή νευρώνες και τα νευρογλοιακά κύτταρα. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


β) Οι νευρώνες, που αποτελούν τη δομική και λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος, έχουν την ιδιότητα να αντιδρούν σε συγκεκριμένες μεταβολές του περιβάλλοντος, όπως είναι η μεταβολή της θερμοκρασίας, της πίεσης, της έντασης του φωτός, του pH κ.ά., και εξειδικεύονται στην παραγωγή και μεταβίβαση νευρικών ώσεων.
Τα νευρογλοιακά κύτταρα έχουν βοηθητικό ρόλο. Τα βοηθητικά αυτά κύτταρα στηρίζουν τους νευρώνες, τους προμηθεύουν με θρεπτικά συστατικά και χρησιμεύουν στην απορρόφηση και απομάκρυνση των άχρηστων ουσιών από αυτούς. Τα νευρογλοιακά κύτταρα, που περιβάλλουν το νευράξονα των περισσότερων από τους νευρώνες, συμβάλλουν στη μόνωσή του και στην επιτάχυνση της μεταφοράς της νευρικής ώσης. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13, 139-140)


γ) Ο άνθρωπος διαθέτει σύστημα αισθητήριων οργάνων, το οποίο του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που συμβαίνουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον του, συλλέγοντας πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση στο σώμα μας και ή τις μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 171)
Το νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα των ενδοκρινών αδένων συμβάλλουν στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιόσταση), ελέγχοντας και συντονίζοντας τις λειτουργίες των υπόλοιπων συστημάτων του οργανισμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 139)


δ) Οι ενδοκρινείς αδένες εκκρίνουν τις ορμόνες, οι οποίες εισέρχονται, μέσω των τριχοειδών, στην κυκλοφορία του αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 191)

====

ΙΙ. α) Τα πρόδρομα γεννητικά κύτταρα της γυναίκας είναι τα ωογόνια, τα οποία πολλαπλασιάζονται μιτωτικά κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τα ωογόνια αυξάνονται σε μέγεθος με τη συσσώρευση θρεπτικών ουσιών (λέκιθος) και μεταμορφώνονται σε ωοκύτταρα (με 46 χρωμοσώματα το καθένα). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


β) Στο εσωτερικό κάθε ωοθήκης υπάρχουν αρκετές χιλιάδες ωοθυλάκια, που το καθένα περιέχει ένα άωρο ωάριο. Μέσα σε ένα ωοθυλάκιο βρίσκουμε το ωοκύτταρο που παραμένει σ' αυτό το στάδιο για πολλά χρόνια. Από την εφηβεία και μετά, κάθε 28 περίπου ημέρες ένα ωοθυλάκιο
αναπτύσσεται εναλλάξ από κάθε ωοθήκη. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 206, 210)


γ) Η μείωση είναι ο μηχανισμός που μειώνει κατά το ήμισυ τον αρχικό αριθμό χρωμοσωμάτων, και από ένα διπλοειδές κύτταρο προκύπτουν απλοειδή κύτταρα (γαμέτες). Γονιμοποίηση είναι ο μηχανισμός κατά τον οποίο δύο απλοειδείς γαμέτες συντήκονται και δίνουν ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, από το οποίο θα προκύψει ο νέος οργανισμός.
Στον άνθρωπο από την ένωση δύο φυσιολογικών γαμετών, που έχουν 23 χρωμοσώματα ο καθένας, προκύπτει το ζυγωτό με 46 χρωμοσώματα. Αν δεν υπήρχε το φαινόμενο της μείωσης τότε, σε κάθε ζυγωτό που θα προέκυπτε από την γονιμοποίηση ο αριθμός των χρωμοσωμάτων θα ήταν κάθε φορά διαφορετικός (46+46=92 => 92+92=128 κ.λπ.). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Οι φλέβες είναι περισσότερες των αρτηριών και δεν εμφανίζουν σφυγμό. Στο εσωτερικό τους έχουν βαλβίδες, που επιτρέπουν μονόδρομη πορεία στο αίμα, ώστε να οδεύει αναγκαστικά προς την καρδιά. Τα φλεβίδια είναι μικρές φλέβες, οι οποίες συνενούμενες σε μεγαλύτερα στελέχη, τις φλέβες, επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά. Ανά πάσα στιγμή, περισσότερο από τα 2/3 της συνολικής ποσότητας αίματος βρίσκεται στις φλέβες και στα φλεβίδια. Με τον τρόπο αυτό οι φλέβες λειτουργούν σαν δεξαμενές αίματος. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)


ΙΙ. Τα τριχοειδή παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών, έχουν δε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος και του οργανισμού γενικότερα. Μέσω των τοιχωμάτων τους, τα οποία συνίστανται από ένα μονόστιβο στρώμα επιθηλιακών κυττάρων, το ενδοθήλιο, γίνεται η ανταλλαγή των ουσιών ανάμεσα στο αίμα και στους ιστούς, καθώς και η ανταλλαγή, με παθητική διάχυση, του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα. Τα τοιχώματα των τριχοειδών επιτρέπουν επίσης στα λευκοκύτταρα να τα διαπερνούν και να φτάνουν όπου είναι απαραίτητη η παρουσία τους για την άμυνα του οργανισμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 48)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11234


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_893αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License