169o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:168
168o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jul 2015 19:35 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ινίδια.μεσοκυττάριας.ουσίας.ερειστικού.ιστού-Χαρακτηριστικά Μεσοκυττάρια.ουσία.αίματος-Πρωτεΐνες.που.περιέχει
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:170
170o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 16 Aug 2015 18:51 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία.διαδρομής Αιτιολόγηση.μεταβολών.κυτταροπλάσματος Διαδρομή.αιμοσφαιρίου.δεξιός.κόλπος-αριστερή.κοιλία Ορμόνες.παγκρέατος Περιεκτικότητα.αιμοσφαιρίου.στην.καρδιά.σε.οξυγόνο Συνεργαζόμενα.συστήματα.για.κινήσεις Συνεργασίες.συστημάτων.οργάνων
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11376 169o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 10 | §10.2
ΙΙ. Κεφ. 12 | §12.2
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
    Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.1
    Κεφ. 3 | § 3.3
Θεματολογία Ι. Υποδοχείς θερμοκρασίας
Θέση-Είδος υποδοχέων
Διαδρομή νευρικών ώσεων θερμοκρασίας
Ίδιο με Β. Ι - 11224
Ίδιο με Β. Ι - 11241
Ι. Περιεκτικότητα αιμοσφαιρίου στην καρδιά σε οξυγόνο
Αιτιολόγηση μεταβολών κυτταροπλάσματος
ΙΙ. Ενέργεια σπερματοζωαρίου
Είσοδος σπερματοζωαρίου εντός ωαρίου - Απαγόρευση εισόδου 2ου
Διαδρομή σπερματοζωαρίου
Προέλευση σπερματοζωαρίου-Χρωμοσώματα - Μεταβολές
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11253
ΙΙ. Διαδρομή αιμοσφαιρίου δεξιός κόλπος-αριστερή κοιλία
Αγγεία διαδρομής
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.2

β.2

γ.3

Ι.

2

2

ΙΙ.

α.2

β.2

2

γ.2

δ.2

ΙΙ.

4

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 18:25
Τελευταία τροποποίηση 18 May 2016 17:46 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 169o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11376

ΘΕΜΑ Β
Ι. Μπορούμε να καταλαβαίνουμε αν έχουμε πυρετό, όπως επίσης και αν κάνει
κρύο ή ζέστη. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείς χάρη στους οποίους αντιλαμβανόμαστε τη μεταβολή της
εξωτερικής ή εσωτερικής θερμοκρασίας; (4μ)
β) Πού βρίσκονται οι υποδοχείς αυτοί και πώς διακρίνονται μεταξύ τους ανάλογα
με το είδος του ερεθίσματος που ανιχνεύουν; (4μ)
γ) Ποια είναι η διαδρομή που ακολουθούν οι νευρικές ώσεις τις οποίες παράγουν οι
υποδοχείς αυτοί, προκειμένου να αναλυθούν και να ερμηνευθούν; (4μ)

ΙΙ. Ένα σπερματοζωάριο προκειμένου να γονιμοποιήσει ένα ωάριο πρέπει, πρώτον να το
συναντήσει και, δεύτερον να καταφέρει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

α) Από πού αντλεί ενέργεια το σπερματοζωάριο προκειμένου να διανύσει το δρόμο που το
χωρίζει από το ωάριο; (2μ)
β) Ποιο τμήμα του σπερματοζωαρίου εισδύει στο εσωτερικό του ωαρίου; Πώς το καταφέρνει;
Είναι δυνατή η είσοδος και άλλου σπερματοζωαρίου στο εσωτερικό ενός ωαρίου; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (4μ)
γ) Ποια διαδρομή ακολουθούν τα σπερματοζωάρια από τότε που απελευθερώνονται με την
εκσπερμάτωση, ως τον τελικό προορισμό τους; (3μ)
δ) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα από τα οποία προέρχονται κατευθείαν τα σπερματοζωάρια;
Ποιος είναι ο αριθμός των χρωμοσωμάτων τους; Τι είδους μεταβολές υφίστανται ώστε να
αποκτήσουν τη μορφή των σπερματοζωαρίων; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ένα ερυθρό αιμοσφαίριο που βρισκόταν στον δεξιό κόλπο της καρδιάς μετά από
λίγο χρόνο εντοπίστηκε στην αριστερή κοιλία της. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

Ι. Το αιμοσφαίριο έχει διαφορετική περιεκτικότητα σε οξυγόνο στην αριστερή
κοιλία σε σχέση με την περιεκτικότητα που είχε στον δεξιό κόλπο; Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας, εξηγώντας τι συνέβη στο κυτταρόπλασμα του
αιμοσφαιρίου, ώστε να γίνει αυτή η μεταβολή. (12μ)
ΙΙ. Να παραθέσετε όλη τη διαδρομή που έκανε το αιμοσφαίριο από τον δεξιό
κόλπο στην αριστερή κοιλία, αναφέροντας- και στη σωστή σειρά- όλα τα
τμήματα της καρδιάς, και όλα τα αγγεία που αποτελούν μέρος αυτής της
διαδρομής. (13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι υποδοχείς της θερμοκρασίας είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)


β) Βρίσκονται κυρίως

  • στο δέρμα και
  • στους σκελετικούς μυς.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές ομάδες υποδοχέων θερμοκρασίας:

  • του θερμού και
  • του ψυχρού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

γ) Οι νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς αυτούς μεταφέρονται, μέσω αισθητικών οδών, αρχικά στο θάλαμο και τελικά στο κέντρο των σωματικών αισθήσεων, στο βρεγματικό λοβό. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 173)

====

ΙΙ. α) Το ενδιάμεσο σώμα του σπερματοζωαρίου περιέχει πολλά μιτοχόνδρια, τα οποία δίνουν ενέργεια για τη μετακίνηση του, που πραγματοποιείται με τη μαστιγιοουρά του. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)


β) Κατά τη γονιμοποίηση, η κεφαλή ενός μόνο σπερματοζωαρίου με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων εισέρχεται στο ωάριο. Αμέσως μετά δημιουργούνται αλλαγές στο ωάριο που εμποδίζουν την είσοδο άλλων σπερματοζωαρίων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)


γ) Κατά την εκσπερμάτωση, 300.000.000 περίπου σπερματοζωάρια ελευθερώνονται στον κόλπο της γυναίκας, και διά μέσου της μήτρας κατευθύνονται προς τους ωαγωγούς. Αν εκεί τύχει να υπάρχει ένα ωάριο, είναι πολύ πιθανό να συμβεί γονιμοποίηση. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 211)


δ) Οι σπερματίδες, με 23 χρωμοσώματα η καθεμία, υφίστανται διαδοχικές μεταβολές, που περιλαμβάνουν απώλεια μέρους του κυτταροπλάσματός τους και δημιουργία της μαστιγιοουράς. Τελικά, μετατρέπονται σε σπερματοζωάρια, καθένα από τα οποία αποτελείται από την κεφαλή, το ενδιάμεσο σώμα και την ουρά. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 210)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Στο δεξιό κόλπο φτάνει το αίμα από την περιφέρεια του σώματος, πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα. Στον αριστερό κόλπο φτάνει το αίμα, που έχει ήδη περάσει από τους πνεύμονες και είναι πλούσιο σε οξυγόνο. Με τη συστολή των κόλπων το αίμα κινείται προς τις κοιλίες. Άρα η δεξιά πλευρά της καρδιάς περιέχει αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα, ενώ η αριστερή πλευρά της καρδιάς περιέχει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο.
Όταν τα ερυθροκύτταρα φτάσουν στους πνεύμονες με την κυκλοφορία, προσλαμβάνουν οξυγόνο και αποβάλλουν το διοξείδιο του άνθρακα. Το κυτταρόπλασμα των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων περιέχει κυρίως αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία εξειδικευμένη πρωτεΐνη, υπεύθυνη για τη μεταφορά του οξυγόνου. Το άτομο σιδήρου που υπάρχει σε κάθε μόριο αίμης της αιμοσφαιρίνης δεσμεύει ένα μόριο οξυγόνου. Στην κατάσταση αυτή η αιμοσφαιρίνη ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη. Το οξυγόνο μεταφέρεται μέχρι τα τριχοειδή, όπου αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη και διαχέεται προς τα κύτταρα. Αφού απελευθερωθεί το οξυγόνο, δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη ένα μέρος από το διοξείδιο του άνθρακα που έχει παραχθεί με το μεταβολισμό των κυττάρων. Στη συνέχεια το δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα και το διαλυμένο στο πλάσμα, μεταφέρονται στους πνεύμονες, όπου αποβάλλονται ως CΟ2.
Επομένως, το ερυθρό αιμοσφαίριο που βρισκόταν στον δεξιό κόλπο της καρδιάς είναι πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα και φτωχό σε οξυγόνο, ενώ όταν επιστρέψει στην αριστερή κοιλία, μετά από λίγο χρόνο, από τους πνεύμονες είναι πλούσιο σε οξυγόνο και φτωχό σε διοξείδιο του άνθρακα, αφού εκεί γίνεται η αναλλαγή των αερίων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44, 54, 59-60)


ΙΙ. Από το δεξιό κόλπο (με τη συστολή των κόλπων), το αίμα κινείται προς την δεξιά κοιλία. Στη συνέχεια, με τη συστολή των κοιλιών, και ενώ οι βαλβίδες, που υπάρχουν μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών καθορίζοντας τη μονόδρομη ροή του αίματος σε κάθε σύσπαση της καρδιάς, κλείνουν εμποδίζοντας την παλινδρόμηση του αίματος προς τους κόλπους, το αίμα από τη δεξιά κοιλία εισέρχεται στην πνευμονική αρτηρία, η οποία είναι η μόνη αρτηρία που μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα, και κινείται προς τους πνεύμονες. Βαλβίδες που βρίσκονται στην είσοδο των δύο μεγάλων αρτηριών ελέγχουν τη ροή του αίματος από τις κοιλίες προς την αορτή και προς την πνευμονική αρτηρία. Μέσω της αρτηρίας αυτής, που στη συνέχεια διακλαδίζεται σε δύο, το αίμα φτάνει στους πνεύμονες. Εκεί γίνεται η ανταλλαγή αερίων, κατά την οποία το αίμα παραλαμβάνει το οξυγόνο και αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια, το οξυγονωμένο αίμα, μέσω των πνευμονικών φλεβών, επιστρέφει στον αριστερό κόλπο της καρδιάς. Από τον αριστερό κόλπο περνά στην αριστερή κοιλία. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 44-45, 54)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11376


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2615αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License