109o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:108
108o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 23:02 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Λειτουργία.αδένων-Παράδειγμα.με.κύτταρα.αδένων Μορφή.κυττάρων.κροσσωτού.επιθηλιακού.ιστού-Λειτουργίες Πεπλατυσμένα.επιθηλιακά.κύτταρα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:110
110o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 10 May 2016 20:43 by: billpits
Comments: 0
Tags: Ανάγκη.αύξησης.αιματοκρίτη Βοηθητικά.νευρικά.κύτταρα Θέση.υποδοχέων.ισορροπίας Κατηγορία.κυττάρων.υποδοχέων Λειτουργίες.βοηθητικών.νευρικών Μεταβολή.αιματοκρίτη-αριθμού.ερυθρών.αιμοσφαιρίων Νεύρο.μεταφοράς.νευρικών.ώσεων-Κέντρο.ρύθμισης Περιστροφή.κεφαλής-Παραγωγή.νευρικών.ώσεων Υποδοχείς.ισορροπίας Χαρακτηριστικά.βοηθητικών.νευρικών
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11316 109o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 1 | § 1.1-1.2
    Κεφ. 9 | § 9.0
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.4
    Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.4
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.4
Θεματολογία Ι. Συνεργαζόμενα συστήματα για τις κινήσεις
Κύτταρα μυϊκού ιστού - Ιδιότητα
Είδη μυϊκού ιστού - Σύστημα που δίνει εντολές
Ίδιο με Β. Ι - 11249
Ι. Μεταβολή τιμής αιματοκρίτη-αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων
ΙΙ. Δίοδος φωτός από τμήματα ματιού - Σύνολο δομών
Έλεγχος έντασης φωτός
Ρόλος κλάδου Α.Ν.Σ.
Ίδιο με Β.ΙΙ - 11311
ΙΙ. Ανάγκη αύξησης αιματοκρίτη
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.5

β.3

γ.3

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.3

3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:14
Τελευταία τροποποίηση 30 Jan 2016 21:24 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 109o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11316

ΘΕΜΑ Β
Ι. Το μυϊκό σύστημα, του οποίου ο βασικότερος ιστός είναι ο μυϊκός, είναι υπεύθυνο για
τις κινήσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Ποιο άλλο σύστημα οργάνων, μαζί με το μυϊκό, συμβάλλει στην πραγματοποίηση των
κινήσεων; (4μ)
β) Πώς ονομάζονται τα κύτταρα του μυϊκού ιστού; Ποια είναι η χαρακτηριστική ικανότητα
που έχουν; (4μ)
γ) Ποια διαφορετικά είδη μυϊκού ιστού υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό; Τα όργανα
των οποίων κύριος ιστός είναι ο μυϊκός εκτελούν εντολές που λαμβάνουν από ένα άλλο
σύστημα οργάνων. Ποιο είναι το σύστημα αυτό; (4μ)

ΙΙ. Για να βλέπουμε πρέπει οι ακτίνες του φωτός να περνούν μέσα από το μάτι και να
εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή, ώστε να σχηματίζονται τα είδωλα των αντικειμένων. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Μέσα από ποια τμήματα του ματιού και με ποια σειρά διέρχονται οι ακτίνες του φωτός,
προκειμένου να φθάνουν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα; Πώς ονομάζεται το σύνολο των
δομών που αναφέρατε; (6μ)
β) Να περιγράψετε το μηχανισμό με τον οποίο το μάτι μας μπορεί να ελέγχει την ένταση
του φωτός που φθάνει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ποιος από δύο τους κλάδους του
Α.Ν.Σ. υπερισχύει στις ρυθμίσεις που γίνονται όταν το φως είναι ασθενές. (7μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ο αιματοκρίτης είναι η εκατοστιαία αναλογία του όγκου που καταλαμβάνουν τα
ερυθρά μας αιμοσφαίρια, ανά μονάδα όγκου αίματος. Έτσι όταν λέμε ότι ο
αιματοκρίτης μας είναι 45 %, αυτό σημαίνει ότι σε 100 mL αίματός μας τα 45 mL
καταλαμβάνονται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια.
Από μετρήσεις που έγιναν σε περιοχές διαφορετικού υψομέτρου συντάχθηκε ο
ακόλουθος πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η μεταβολή των φυσιολογικών
τιμών του αιματοκρίτη σε σχέση με το υψόμετρο:

Αιματοκρίτης (%) 45 46 47 48 49 50 51
Υψόμετρο (m) 500 1000 1500 2.000 2.500 3.000 3.500

Με βάση τον πίνακα που σας δίνετε, να συντάξετε ένα μικρό κείμενο στο οποίο
να εξηγείτε:

Ι. Πώς μεταβάλλεται η τιμή του αιματοκρίτη, με την αύξηση του υψομέτρου; Πώς
μεταβάλλεται ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων μας, με την αύξηση του
υψομέτρου;
ΙΙ. Την ανάγκη που εξυπηρετεί η αύξηση του αιματοκρίτη με τον τρόπο που
προσδιορίσατε στο προηγούμενο ερώτημα. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Το ερειστικό σύστημα, που αποτελείται από τον αρθρωτό σκελετό, στηρίζει και προστατεύει τον οργανισμό και μαζί με το μυϊκό σύστημα συμβάλλει στις κινήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 13)


β) Ο μυϊκός ιστός αποτελείται από κύτταρα, τις μυϊκές ίνες, οι οποίες έχουν την ικανότητα να συστέλλονται, επιτρέποντας κινήσεις. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12)


γ) Υπάρχουν τρεις τύποι μυϊκού ιστού: ο σκελετικός μυϊκός ιστός, ο μυϊκός ιστός της καρδιάς (μυοκάρδιο) και ο λείος μυϊκός ιστός.
Μετά την επεξεργασία των πληροφοριών για τις μεταβολές του περιβάλλοντος, το κεντρικό νευρικό σύστημα δίνει τις κατάλληλες εντολές στους μυς και στους αδένες. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 12, 139)

====

ΙΙ. α) Για να γίνει εστίαση του αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή, είναι απαραίτητο οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται στον οφθαλμό να διαθλαστούν. Η διάθλαση του φωτός επιτυγχάνεται με τη διέλευση των ακτίνων από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το υαλώδες σώμα (διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)


β) Στην ίριδα υπάρχουν λείες μυϊκές ίνες, οι οποίες μεταβάλλουν τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού και συνεπώς την ένταση του φωτός που φτάνει στα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Το έντονο φως προκαλεί, αντανακλαστικά, τη μείωση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού, ενώ, αντίθετα, το ασθενές φως την αύξηση.
Η δράση του συμπαθητικού έχει ως αποτέλεσμα τη διαστολή της κόρης του οφθαλμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 165, 175)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Όπως πράγματι φαίνεται από τον πίνακα που δίνεται, η τιμή του αιματοκρίτη αυξάνεται καθώς αυξάνεται το υψόμετρο, δηλαδή αυξάνεται ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 59)


ΙΙ. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ερυθροκύτταρα παράγονται με γρηγορότερο ρυθμό με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός τους στο αίμα. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στους ανθρώπους που ζουν σε μεγάλο υψόμετρο, όπου δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Τα επιπλέον ερυθροκύτταρα τους βοηθούν να προσλαμβάνουν οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες των ιστών τους. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 60)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11316


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2023αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License