104o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

nav_first.pngFirst: biology-lyc-a-gen-exams:1
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 29 Dec 2014 22:10 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αγγεία-Είδη.αγγείων Είδη-Δράση.αδένων Ποικιλία.δομών.οργανισμού Ποικιλομορφία.κυττάρων
nav_prev.pngPrevious: biology-lyc-a-gen-exams:103
103o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 10 Jul 2015 19:09 by: billpits
Comments: 0
Tags: Όργανα.Νευρικού.Συστήματος-Είδη.κυττάρων Αγγεία.με.ελάχιστη.ταχύτητα-Όφελος Εσωτερικός.χιτώνας.οφθαλμού Ιστός-Είδη.ιστών Κατάταξη.αγγείων.βάσει.πίεσης Νεύρο.οφθαλμού Ταξινόμηση.δομών Φωτοϋποδεκτικά.κύτταρα
Last: biology-lyc-a-gen-exams:200
200o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 06 Sep 2015 20:31 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αιτιολόγηση.απαραίτητων.προϋποθέσεων.τεχνητής.καρδιάς Ανώτερες.πνευματικές.λειτουργίες Απόκτηση.καινούργιας.γνώσης-Τύποι.λειτουργίας Είδος.ιστού-χώροι-διαφράγματα.καρδιάς Επίλυση.προβλήματος Συσχέτιση.διαφορετικών.ερεθισμάτων-Παράδειγμα
nav_last.png
Next: biology-lyc-a-gen-exams:105
105o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Edited: 04 Jan 2016 21:01 by: billpits
Comments: 0
Tags: Αντιμετώπιση.αναιμίας-αγγειακών.παθήσεων Αποφυγή.αιμοσυγκόλλησης Είδη.ερειστικού.ιστού Θέση-Σειρά-Επαφές.ακουστικών.οσταρίων Ινίδια.ερειστικού.ιστού Νεύρο.μεταφοράς.ώσεων-Ρύθμιση Παραδείγματα.κυττάρων.ερειστικού.ιστού Ρόλος-Χαρακτηριστικό.ερειστικού.ιστού Υποδοχείς.ισορροπίας Υποδοχείς.με.ωτόλιθους-Σύσταση ισορροπίας
nav_next.png
Έτος Αρχείο Τίτλος Κεφάλαιο
Θέμα Β Θέμα Δ
2014
-
2015
11311 104o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  Ι. Κεφ. 12 | §12.1
ΙΙ. Κεφ. 9 | § 9.4
    Κεφ. 10 | §10.3
 Ι. Κεφ. 3 | § 3.2
ΙΙ. Κεφ. 3 | § 3.2
Θεματολογία Ι. Ανάπτυξη-Εγκατάσταση όρχεων
Δομή όρχεων
Παραγωγή σπερματοζωαρίων
Ίδιο με Β. Ι - 11230
Ι. Κατάταξη 4 αγγείων βάσει πίεσης
Ίδιο με Δ. Ι - 11310
ΙΙ. Δίοδος φωτός από τμήματα ματιού - Σύνολο δομών
Έλεγχος έντασης φωτός
Ρόλος κλάδου Α.Ν.Σ.
ΙΙ. Αγγεία με ελάχιστη ταχύτητα - Όφελος
Ίδιο με Δ.ΙΙ - 11310
Πλήθος εμφανίσεων ερωτημάτων Ι.

α.3

β.2

γ.2

Ι.

2

ΙΙ.

α.3

β.3

3

ΙΙ.

2

Υπεύθυνος billpits Δημιουργήθηκε 28 Oct 2014 11:11
Τελευταία τροποποίηση 04 Jan 2016 22:20 Επεξεργασία

 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας » 104o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

2014-2015

ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11311

ΘΕΜΑ Β
Ι. Οι αναπαραγωγικοί αδένες του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος είναι
οι όρχεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Πότε αρχίζει η ανάπτυξη των όρχεων; Πότε κατεβαίνουν από την κοιλιακή
κοιλότητα, ώστε να εγκατασταθούν στο δερμάτινο σάκο (όσχεο) που τους
φιλοξενεί; (4μ)
β) Σε τι χωρίζεται εσωτερικά κάθε όρχις; Από τι αποτελείται κάθε ένα από τα
εσωτερικά τμήματά του; (4μ)
γ) Στο τοίχωμα ποιου τμήματος των όρχεων παράγονται τα σπερματοζωάρια; Πότε
αρχίζει η παραγωγή τους; (4μ)

ΙΙ. Για να βλέπουμε πρέπει οι ακτίνες του φωτός να περνούν μέσα από το μάτι και να
εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή, ώστε να σχηματίζονται τα είδωλα των αντικειμένων. Να
απαντήσετε στις ερωτήσεις:

α) Μέσα από ποια τμήματα του ματιού και με ποια σειρά διέρχονται οι ακτίνες του φωτός,
προκειμένου να φθάνουν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα; Πώς ονομάζεται το σύνολο των
δομών που αναφέρατε; (6μ)
β) Να περιγράψετε το μηχανισμό με τον οποίο το μάτι μας μπορεί να ελέγχει την ένταση
του φωτός που φθάνει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Ποιος από δύο τους κλάδους του
Α.Ν.Σ. υπερισχύει στις ρυθμίσεις που γίνονται όταν το φως είναι ασθενές. (7μ)

ΘΕΜΑ Δ
Από τη μέτρηση της πίεσης του αίματος κατά τη μεταφορά του μέσω των αγγείων
Α, Β, Γ, και διαπιστώθηκε ότι παίρνει αντίστοιχα τις τιμές: 100 mmHg, 60 mmHg,
40 mmHg και 0,5 mmHg. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, να απαντήσετε στις
ερωτήσεις:

Ι. Τι είδους αγγεία είναι τα Α, Β, Γ, Δ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
ΙΙ. Σε ποιο από τα αγγεία της προηγούμενης ερώτησης, το αίμα έχει τη μικρότερη
ταχύτητα; Ποιο είναι το όφελος του οργανισμού μας από το γεγονός αυτό; Να
αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. (12+13μ)

Προτεινόμενες Απαντήσεις

ΘΕΜΑ Β
Ι. α) Οι όρχεις αρχίζουν την ανάπτυξη τους μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα, κατά την εμβρυϊκή ζωή. Τους δύο τελευταίους μήνες πριν από τον τοκετό κατεβαίνουν και εγκαθίστανται στο όσχεο. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 203)


β) Κάθε όρχις εσωτερικά χωρίζεται σε λοβούς, ο καθένας από τους οποίους περιέχει 1-3 περιελιγμένα σπερματικά σωληνάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)


γ) Από την εφηβεία και μετά, από τα κύτταρα των τοιχωμάτων των σπερματικών σωληναρίων αρχίζουν να παράγονται σπερματοζωάρια. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 204)

====

ΙΙ. α) Για να γίνει εστίαση του αντικειμένου πάνω στον αμφιβληστροειδή, είναι απαραίτητο οι ακτίνες του φωτός που εισέρχονται στον οφθαλμό να διαθλαστούν. Η διάθλαση του φωτός επιτυγχάνεται με τη διέλευση των ακτίνων από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλλοειδή φακό και το υαλώδες σώμα (διαθλαστική συσκευή του οφθαλμού). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 175)


β) Στην ίριδα υπάρχουν λείες μυϊκές ίνες, οι οποίες μεταβάλλουν τη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού και συνεπώς την ένταση του φωτός που φτάνει στα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Το έντονο φως προκαλεί, αντανακλαστικά, τη μείωση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού, ενώ, αντίθετα, το ασθενές φως την αύξηση.
Η δράση του συμπαθητικού έχει ως αποτέλεσμα τη διαστολή της κόρης του οφθαλμού. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 165, 175)

===========

ΘΕΜΑ Δ
Ι. Σε κάθε συστολή της καρδιάς η πίεση του αίματος στις αρτηρίες κυμαίνεται από 110 έως 150 mmHg και ονομάζεται συστολική ή μέγιστη αρτηριακή πίεση. 'Οταν η καρδιά χαλαρώνει, η πίεση αυτή γίνεται 80 mmHg και τότε ονομάζεται διαστολική ή ελάχιστη αρτηριακή πίεση. Η πίεση που ασκεί το αίμα στα τοιχώματα των αγγείων μειώνεται, καθώς το αίμα κινείται από τις αρτηρίες προς τα αρτηρίδια και τα τριχοειδή. Στην περιοχή των φλεβών ελαχιστοποιείται. Επομένως,

  • το αγγείο Α είναι αρτηρία (100 mmHg),
  • το αγγείο Β αρτηρίδιο (60 mmHg),
  • το αγγείο Γ τριχοειδές αγγείο (40 mmHg) και
  • το αγγείο Δ φλέβα (0,5 mmHg). (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)

ΙΙ. Η πτώση της πίεσης του αίματος, οφείλεται στην τριβή μεταξύ αίματος και τοιχωμάτων των αγγείων. Η πίεση του αίματος είναι υπεύθυνη για την ταχύτητα ροής του αρτηριακού αίματος. Η ταχύτητα αυτή ελαχιστοποιείται στην περιοχή των τριχοειδών, και διευκολύνεται έτσι η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ τριχοειδών και των κυττάρων των ιστών. (Σχολικό Βιβλίο, σελ. 50)

2014-2015
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_11311


2013-2014
ΓΗ_Α_ΒΙΟ_0_2017αξιολόγηση: 0+x

Comments: 0feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License